Compartir

Avís legal

Abertis desitja que Vostè trobi aquí la resposta als seus dubtes amb la màxima garantia de compliment amb la llei i amb vostè. Per això li recomanem que llegeixi atentament el que ve a continuació:

AVÍS LEGAL

Identitat i titularitat de la web.


En compliment de la normativa nacional i europea vigent de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i de Protecció de Dades de Personals, posem a la seva disposició les següents dades:

La present pàgina web (el “Lloc web”) és titularitat d'Abertis, entitat espanyola amb domicili social al Paseo de la Castellana, 39 de Madrid (28046), amb nombre d'identificació fiscal A-08209769 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 36.981, Foli 180, secció 8, Full: M-660899. Inscripció 2ª N.I.F.: A-08209769

Per a establir comunicacions electròniques amb Abertis li preguem que utilitzi el formulari de contacte.

A través del Lloc web, Abertis canalitza la informació als usuaris d'internet sobre les diverses activitats que realitza a través del seu grup; informa sobre l'organització interna de l'entitat, missió, visió i valors, així com la seva història i notícies d'actualitat; ofereix informació relativa a la seva relació amb inversors, principals magnituds econòmiques, presència en borsa, informació financera així com sobre el govern corporatiu; eines sobre identitat corporativa i àrea multimèdia; canal de notícies i notes de premsa; canal de proveïdors; canal ètic i accés a les seves publicacions a les diferents xarxes socials.

CONDICIONS D'ÚS

La navegació en el Lloc web li atribueix, des del començament, la condició d'usuari. Si després de llegir aquest avís legal i condicions d'ús segueix navegant, es considera que accepta de forma expressa, voluntària i sense reserves les presents condicions d'ús. Si decideix no acceptar les presents condicions haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els continguts oferts per Abertis en el Lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial. 

El Lloc web de Abertis, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, tots els dissenys, textos, representacions gràfiques, icones, botons, documents, informacions, arxius de so i/o imatge, dissenys, codi font de Abertis, entre uns altres, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial,  a més de qualsevol arxiu o directori que es trobi en el servidor d'Abertis tant de forma pública com privada (d'ara endavant, el "Contingut del Lloc web"), es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Abertis és titular o n'ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública per part dels tercers legítims titulars de les mateixes per a la seva inclusió en el Lloc web.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o dels elements continguts a la web d'Abertis esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressa i prèviament per Abertis o els seus legítims titulars en cas de tercers que expressament tinguin autoritzada a Abertis la seva utilització i comunicació pública.

Abertis autoritza a l'usuari per visualitzar el contingut del Lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l'ús personal i no persegueixin una finalitat comercial o lucrativa.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions d'ús, de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, així com susceptible de ser considerat delicte de conformitat amb el Codi Penal espanyol.

Quins límits o autoritzacions té l'ús dels continguts del Lloc web?

Com a usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i eines que estan accessibles a través del Lloc web, amb subjecció a la llei i a les presents Condicions d'Ús, respectant a tot moment els altres usuaris. Per aquesta raó accepta expressament mantenir indemne a Abertis davant qualsevol responsabilitat enfront de qualsevol persona, que pogués derivar-se d'un ús del Contingut del Lloc web per la seva banda que no fós conforme amb aquestes Condicions d'Ús o amb la legalitat vigent que resulti d'aplicació a cada moment.

En cap cas s'entendrà que es concedeix autorització o llicència alguna, ni que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de drets, ni que s'hi confereix dret algun o expectativa de dret sense el consentiment previ, explícit i per escrit per part d'Abertis o dels legítims titulars.

En cas que incompleixi total o parcialment les presents Condicions d'Ús, Abertis es reserva el dret de denegar-li l'accés al Lloc web sense necessitat de previ avís.

Com a usuari haurà de respectar la temàtica i dinàmica del Lloc web, fent un ús adequat dels continguts i, especialment no ha de realitzar cap acció de modificació sobre el Contingut del Lloc web, tendent a alterar, esborrar, danyar o fer inaccessible el mateix per qualsevol mitjà, eliminar o modificar cap esment o notificació relativa a la titularitat dels drets d'autor o marques.

L'usuari podrà ser responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Abertis pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment per l'usuari de les obligacions al fet que queda sotmès per aquestes Condicions d'Ús.

De quines responsabilitats s'exclou Abertis?

Abertis no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del Lloc web, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat.

Concretament, Abertis no assumeix responsabilitat alguna per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control del titular d'Abertis.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics o qualssevol uns altres.
  • Ús indegut o inadequat del Lloc web.
  • Que l'usuari no vegi complertes les expectatives dels usuaris en relació amb la web i/o les seves prestacions o continguts.
  • Recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió, per part dels usuaris, dels continguts, així com el seu ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic.
  • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l'usuari o per l'ús de versions no actualitzades.
  • La indisponibilitat, errors, fallades d'accés i falta de continuïtat del Servei d'informació.
  • En el cas que l'usuari faci ús del formulari de contacte, la no operativitat o problemes en l'adreça d'email facilitada per l'usuari.
  • La no operativitat o els possibles problemes en l'adreça d'email facilitada per l'usuari quan aquest hagi realitzat la subscripció a les notícies periòdiques o newsletter del Lloc web.

Concretament, i sense caràcter limitatiu, Abertis no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

-     Els continguts, informacions, opinions i manifestacions que qualsevol usuari o de terceres persones puguin fer en relació als continguts del Lloc web en xarxes socials o altres portals enllaçant o referenciant la web Abertis.
-     La utilització que els usuaris puguin fer dels continguts. Abertis no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de forma independent al Lloc web. No obstant això, i en compliment de la normativa nacional i europea vigent de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Abertis es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el Lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, vam pregar ens ho notifiqui de forma immediata en l'adreça física indicada en l'avís legal o a través del formulari de contacte.
-     La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita aprofitant els continguts del Lloc web, o utilitzant el nom o la reputació d'Abertis.
-     L'eventual pèrdua de dades dels usuaris per causa no atribuïble a la seguretat del Lloc web.
Abertis, si escau, no assumeix responsabilitat alguna en relació amb la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del Lloc web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuales; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; (vi) realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vii) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones i, en general, (viii) l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació.

Política de Seguretat.

Abertis segueix els objectius de la Política de Seguretat del Grup Abertis quant a la protecció de la informació contra pèrdues de disponibilitat, confidencialitat i integritat, protecció contra accessos no autoritzats i compliment dels requisits legals o reglamentaris i les obligacions de seguretat contractuals.

Abertis tracta i comunica apropiadament les incidències de seguretat i estableix controls per vetllar pel compliment de la Política de Seguretat i duu a terme una eficaç gestió dels riscos de seguretat de la informació.

L'accés a aquest Lloc web no implica l'obligació per part d'Abertis de controlar l'absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

Abertis no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant l'accés a aquest Lloc web.

Política d'enllaços.

Aquest Lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web o citar el nom comercial de tercers que prèviament han autoritzat a Abertis. Els tercers les webs dels quals poden aparèixer enllaçades en el Lloc web són titulars responsables del seu propi lloc web al que l'usuari decideix accedir lliurement (d'ara endavant, “Lloc Enllaçat” o “Llocs Enllaçats”).

Si decideix visitar qualsevol lloc de tercers, reconeix i accepta que ho fa sota el seu propi criteri i és de la seva exclusiva responsabilitat prendre totes les mesures necessàries per protegir-se contra virus i altres elements destructius que poguessin derivar-se d'aquells, sent a més conscient que li seran aplicables les condicions d'ús que estableixi el lloc web en qüestió. Així mateix, accepta exonerar a Abertis de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels Llocs Enllaçats, de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals com a usuari pugui accedir.

Abertis no garanteix, representa, patrocina, ni avala cap Lloc Enllaçat o de titularitat de tercers enllaçats o citats a través d'aquesta web.

Abertis només serà responsable dels continguts subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la ilicitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ha de comunicar-nos-ho en l'adreça física indicada en l'avís legal o a través del formulari de contacte, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En aquest sentit, queda prohibit crear enllaços a la pàgina web d'Abertis des de terceres pàgines web sense l'autorització expressa i per escrit d'Abertis.

Protecció de dades personals i cookies.

Abertis compleix amb la normativa vigent nacional i europea en matèria de protecció de dades, tenint adoptades les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a la protecció de les dades personals que els usuaris d'aquesta web cedeixin a Abertis com a conseqüència de la navegació en aquest Lloc web per al seu tractament baix consentiment explícit. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals pot accedir a la nostra política de privacitat i de cookies d'aquesta web, en aquests enllaços: Privacitat cookies.  

Amb caràcter previ a la cessió de dades personals per l'usuari a través d'aquest Lloc web, Abertis informarà degudament de les operacions, finalitat del tractament de les dades de l'usuari i les comunicacions de dades a tercers o, si escau, transferències internacionals de dades; així com recordant a l'usuari que a qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat i exercir els drets reconeguts en la normativa nacional i europea de protecció de dades vigent dirigint-se a Abertis a Paseo de la Castellana, 39 de Madrid (28046), (Ref. Dades personals) indicant el dret que exercita adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu substitutori.

Abertis pot utilitzar cookies (arxius que es descarreguen en l'equip terminal de l'usuari -ordinador, smartphone o tablet- en accedir o navegar per aquest Lloc web, amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats pel responsable de la seva instal·lació) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del Lloc web, per compartir en xarxes socials i, a títol enunciatiu però no limitatiu, per recollir informació relacionada amb el nombre de pàgines visitades, la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual s'accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador o l'operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

El Lloc web, en cap cas, obtindrà a través de les cookies dades com el nom, cognoms o adreça postal des de la qual l'usuari s'ha connectat, ni s'utilitzen amb finalitats publicitàries ni per a anàlisis o elaboració de perfils d'usuaris.

És convenient que llegeixi atentament la Política de Cookies per conèixer quins s'instal·len concretament, quins tenen caràcter permanent, temporal o de sessió, les seves finalitats principals i perquè, si ho desitja, pugui decidir desinstal·lar les que consideri oportunes.

Reserva del dret a modificar aquestes Condicions d'Ús.

Abertis podrà modificar les presents Condicions d'Ús a qualsevol moment, reservant-se el dret a modificar, afegir o eliminar de forma unilateral algunes de les presents Condicions d'Ús.

Si Abertis ho considerés necessari, bé per l'evolució pròpia estructural o estètica del Lloc web; per l'actualització dels continguts; per canvis tècnics o organitzatius, o per causes legals, no existeix obligació d'avisar o posar en coneixement de l'usuari aquestes modificacions. Per això, és suficient la publicació de la data de la seva última versió al final d'aquestes Condicions d'Ús permetent a l'usuari la seva descàrrega i impressió.

Abertis podrà imposar límits a determinades facilitats i serveis o restringir el seu accés a determinades parts o a tot el Lloc web. Abertis no tindrà l'obligació de notificar-ho als usuaris, per això, no incorrerà en responsabilitat alguna sigui el que sigui la seva causa.

Tota modificació tindrà efecte respecte als usuaris que usin aquest Lloc web amb posterioritat a aquesta modificació. És per això que, al final d'aquestes Condicions d'Ús, es publicarà sempre l'última data de la seva actualització, per la qual cosa els canvis introduïts seran efectius a partir d'aquesta data. La continuació de l'ús del Lloc web després de la publicació de qualsevol canvi en aquestes condicions es considerarà com l'acceptació de les mateixes.

Legislació aplicable i jurisdicció. 

Abertis és una entitat resident a Espanya, per la qual cosa aquestes condicions legals s'han redactat en virtut de la legislació espanyola i normativa aplicable de la Unió Europea.

En cas de conflicte, reclamacions o queixes derivades o relacionades amb l'ús del Lloc web quedaran subjectes a la citada legislació, sense perjudici dels principis que regulen els conflictes de lleis aplicables a cada cas.

L'usuari accepta que les reclamacions o queixes contra Abertis que provinguin o estiguin relacionades amb el funcionament o l'ús del Lloc web seran resoltes, amb renúncia a qualsevol fur que li pogués resultar aplicable, pel tribunal competent de Madrid. Si Abertis fos qui hagués d'efectuar algun tipus de reclamació, ho farà davant el tribunal competent del domicili del consumidor o a Madrid, si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors.

Si accedeix a aquest lloc des d'una ubicació fora d'Espanya, és Vostè responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que li resultin d'aplicació.

Última data de publicació: 31/10/2017