Compartir

Transparència fiscal

La nostra política fiscal segueix la normativa vigent en matèria tributària en cada un dels països en què operem, l'establert a les "Línies Directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals", així com les directrius marcades pel Consell d'Administració. La nostra pràctica es basa en la transparència, bona fe i cooperació amb les administracions tributàries, i els nostres principis d'actuació són els següents:

 • Estem compromesos amb el pagament en termini i forma de totes les obligacions tributàries establertes en la normativa vigent.
 • Informem regularment el Consell d'Administració d'Abertis Infraestructuras de les pràctiques fiscals aplicades al Grup Abertis i dels controls existents en relació amb aquestes pràctiques. Igualment, informem el Consell d'Administració de l'anàlisi dels aspectes tributaris quan són un factor rellevant de les inversions o decisions comercials que requereixen la seva aprovació.
 • Som transparents en els aspectes fiscals que reportem internament i externa en els respectius informes financers.
 • Evitem la utilització d'estructures, processos o sistemes de caràcter opac, amb finalitats tributàries que persegueixin traslladar beneficis a jurisdiccions de baixa tributació (paradisos fiscals) o impedir el coneixement, per part de les administracions tributàries, del responsable final de les activitats o del titular últim dels béns o drets implicats. 
  Abertis no té presència en cap país considerat paradís fiscal d'acord amb el que estableix la normativa fiscal espanyola (RD 1080/91, la seva posterior reforma RD 116/2003 i la Llei 26/2014).
 • Apliquem i interpretem, de manera raonada i fonamentada en Dret, la normativa fiscal després de tenir en compte la resta de factors de negoci, financers, comptables i legals que hi puguin incidir, per tal de reduir les possibles àrees d'incertesa.
 • Portem a terme diferents pràctiques de control amb la finalitat de prevenir i reduir riscos fiscals en el disseny i desenvolupament de les nostres activitats, d'acord amb la Política de gestió de riscos d'Abertis.

Abertis s'ha adherit voluntàriament al Codi de bones pràctiques tributàries, que conté unes recomanacions acordades entre l'Administració tributària espanyola i el Fòrum de Grans Empreses. Abertis compleix amb els principis bàsics d'actuació que són, entre d'altres:  

 • Fomentar la col·laboració recíproca basada en la bona fe i la transparència en la pràctica fiscal.
 • Incrementar la seguretat jurídica en l'aplicació i interpretació de les normes tributàries.
 • Disminuir la litigiositat i evitar conflictes en l'àmbit tributari.

Es pot consultar el Codi a Codi de bones pràctiques tributàries - Agència Tributària

 

Els professionals de l'àrea fiscal d'Abertis han de:

 • Gestionar eficaçment i donar compliment a les directrius fiscals d'Abertis.
 • Rebre les accions formatives que siguin necessàries per al coneixement de la normativa fiscal i poder realitzar el correcte compliment de les obligacions tributàries.
 • Executar totes les accions que siguin necessàries per a la reducció de tots els riscos fiscals significatius i la prevenció d'aquelles conductes susceptibles de generar-los.
 • Aplicar de forma raonada i fonamentada en Dret totes les lleis, normes i reglaments nacionals i internacionals de caràcter tributari, emprant la màxima diligència professional i de judici per arribar a conclusions ben raonades.
 • Assegurar que totes les decisions es prenen a un nivell adequat i recolzades amb documentació que posi de manifest els fets, les conclusions i els riscos involucrats.
 • Col·laborar amb les administracions tributàries, segons principis de transparència, bona fe, lleialtat i confiança mútua, als efectes de reduir les àrees d'incertesa i minimitzar la litigiositat.
 • Revisar periòdicament les polítiques i procediments tributaris per garantir-ne la vigència en tot moment.
 • Coordinar i supervisar la pràctica tributària a més d'assessorar fiscalment i avaluar l'impacte tributari d'operacions i projectes d'inversió, sempre en el marc de la legalitat vigent, minorant les àrees d'incertesa fiscal i/o garantint la seva adequada identificació.

Des d’Abertis realitzem una contribució econòmica i social quantificable mitjançant el nostre compromís amb el pagament de tributs a les Administracions Públiques dels diferents països en què operem, amb la finalitat de contribuir a les finances públiques que proveeixen dels serveis imprescindibles per al progrés i desenvolupament socioeconòmic dels països on tenim presència.

Aquests pagaments impliquen un elevat esforç de compliment d’obligacions formals, d’informació i col·laboració amb l’Administració Tributària a més de rellevants responsabilitats.

La contribució tributària total del Grup el 2020 ha ascendit a 821 milions d’euros. En aquest sentit, el Grup inclou totes les societats dependents que consoliden pel mètode d’integració global.

Addicionalment, durant l’any 2020 i mitjançant la Declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2019, que es va presentar el juliol de 2020, Abertis ha destinat 475.000 euros a col·lectius en risc d’exclusió, discapacitat, així com a projectes d’investigació, cooperació internacional, educació, art, cultura o cura del medi ambient. Aquesta adhesió és possible gràcies a que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2018 regulés com a nova via de finançament del Tercer Sector Social la possibilitat de marcar la casella d’ ”Empresa solidaria” a l’Impost de Societats, fet que suposa aportar el 0,7 de la quota íntegra del mateix a programes d’acció social.

 

Seguint la metodologia de l’OCDE, basada en el criteri de la caixa, la contribució tributària total del Grup al 2020 ha ascendit a 821 milions d’euros, corresponent 137 milions d’euros a impostos suportats i 684 milions d’euros a impostos recaptats.

 • Els impostos suportats són aquells que suposen un cost efectiu per a Abertis (pagaments per Impost sobre Beneficis, tributs locals, tributs indirectes sobre béns i serveis, i la seguretat social per la quota empresarial).
 • Els impostos recaptats són aquells que no repercuteixen en el resultat però són recaptats per Abertis per compte de l’administració tributària o són ingressats per compte d’altres contribuents (impost sobre el valor afegit, retencions i seguretat social per la quota treballador).

Durant el 2020 per cada 100 euros de xifra de negoci d’Abertis, 20 estan destinats al pagament d’impostos.

Així mateix, la contribució fiscal per quilòmetre d’autopista de gestió directa d’Abertis ascendeix a 96.023 euros durant el 2020.

Es pot consultar el document de la Contribució a les Administracions Públiques a l’Informe de Gestió Consolidat 2020.

Els Comptes Anuals Consolidats del Grup de l’any 2020 reflecteixen els impostos suportats i recaptats seguint el criteri de meritació, que no necessàriament coincideix amb el pagament o devolució de l’impost. Així mateix i ja que Abertis és un grup multinacional, els Comptes Anuals Consolidats del Grup incorporen els ajustos i eliminacions necessàries per evitar que les operacions entre les companyies del Grup es dupliquin.