Compartir

Actualitat

1 Mar 2017

El benefici net d'Abertis assoleix els 796 milions d'euros, un 13% més en termes comparables

El benefici net d'Abertis assoleix els 796 milions d'euros, un 13% més en termes comparables

 • Resultats per sobre de les previsions: els ingressos van assolir els 4.936 milions d'euros (+13%) i l'Ebitda els 3.240 milions d'euros (+20%).
 • Evolució sòlida del trànsit en els mercats principals del Grup, amb creixements destacats a Espanya (+5,3%), França (+1,9%), Itàlia (+2,6%) i Xile (+6,4%).
 • Road Safety: Destaquen millores en tot el Grup i particularment a França, on la xifra de morts en accidents s'ha reduït un 20%.
 • Emissió de prop de 2.000 milions d'euros en bons el 2016, a tipus d'interès històricament baixos (mitjana de l’1,1%) i  a un termini superior a 10 anys.
 • La companyia ha aconseguit incrementar entre el 2011 i el 2017 la duració de la seva cartera (en base al backlog d’Ebitda) en 9 anys.
 • Adquisicions per 1.612 milions d'euros (A4 Holding a Itàlia, Autopista Central a Xile i la compra de participacions de minoritaris a Arteris).
 • Inversions en expansió i allargament d'actius existents de més de 1.000 milions d'euros (Brasil, França i Puerto Rico, principalment).
 • Abertis ha arribat a un acord amb AXA per a la compra de la seva participació del 9,56% a HIT, companyia que controla el 100% de Sanef, per 446 milions d’euros.
 • Acords del Consell d'Administració d'Abertis:
  • Aprovació del segon pagament del dividend del  2016 per un import de 0,37 euros per acció, que els accionistes podran escollir cobrar en efectiu o en accions procedents de l’autocartera (amb un descompte del 3%).
  • Nomenament de Xavier Brossa com a nou conseller independent.
  • Ratificació del nomenament d'Anna Bonet Olivart com a Directora General d'Autopistas, filial d'Abertis a Espanya.

 

Abertis ha millorat les seves magnituds principals durant l'exercici 2016, que han crescut per sobre de les previsions de la companyia: l'Ebitda va assolir els 3.240 milions d'euros (+20%) i els ingressos es van situar en 4.936 milions d'euros (+13%), impulsats, principalment, per la millora del trànsit i la incorporació de nous actius al perímetre. El benefici net va assolir els 796 milions d'euros, un 13% més en termes comparables, ja que la comparabilitat entre el 2015 i el 2016 es veu influïda per les plusvàlues derivades de la col·locació en borsa de Cellnex Telecom el maig del 2015.

Les magnituds consolidades s'han vist afectades en aquest període per l'evolució negativa dels tipus de canvi a Amèrica Llatina (el Brasil, Xile i Argentina). Això no obstant, la millora d'altres magnituds permet de compensar aquests efectes.

Compte de resultats

Els ingressos d'explotació en l'exercici 2016 van assolir els 4.936 milions d'euros, un 13% més que en l'exercici 2015, impulsats per l'augment del trànsit i la incorporació al perímetre d'Autopista Central a Xile, de les autopistes A4 i A31 a Itàlia i de Túnels a Espanya.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) va assolir els 3.240 milions d'euros (+20%) gràcies, entre altres factors, a la bona evolució dels marges operatius. Sense tenir en compte la incorporació de nous actius al perímetre, l'Ebitda va avançar un 9%. El benefici net va aconseguir els 796 milions d'euros (+13% en termes comparables).

Fruit de la consolidació dels plans d'eficiències i de la disminució de les despeses d'explotació, el Grup va millorar el marge Ebitda en 140 punts bàsics, fins a aconseguir el 66,2%. Destaquen els increments en els seus tres principals mercats: en el cas del negoci a Espanya el marge Ebitda va augmentar en 190 punts bàsics, a França 170 punts i a Brasil va millorar 130 punts.

 

Evolució del trànsit

El 2016 el trànsit va continuar amb una tendència a l'alça: en els mercats europeus es manté el creixement amb increments del 5,3% a Espanya, de l'1,9% a França, i del 2,6% a Itàlia. Destaca també el cas de Xile, on la Intensitat Mitjana Diària (IMD) va assolir un 6,4%. Aquests increments compensen la reducció del trànsit al Brasil, on la situació de l'economia ha provocat una caiguda del 2,8%.

En l'àmbit de la seguretat viària, el conjunt del Grup presenta millores tant en els seus índexs d'accidentalitat (-3%) com de mortalitat (-5%). Destaca la millora a França, on la xifra de morts en accidents s'ha reduït un 20%, així com al Brasil i a Puerto Rico.

Gestió eficient del deute

El Grup ha continuat mantenint el 2016 una política de gestió del deute orientada a l'allargament de venciments i a la reducció del cost, posant en relleu l'eficiència en la gestió activa del balanç de la companyia i reduint l'exposició a riscos financers.

El 2016 s'han dut a terme operacions d'emissió de bons per un valor total d'aproximadament 2.000 milions d'euros, amb un cupó mitjà de l'1,1% i a un termini de més de 10 anys. El novembre Abertis va tancar una emissió de bons amb venciment a més de deu anys (febrer del 2027) per un import de 500 milions d'euros amb un cupó de l'1%, el més baix en la història de la companyia. Aquesta operació es va sumar a l'emissió, al maig, d'un bo d'Abertis a 10 anys (venciment el maig del 2026) de 1.150 milions d'euros amb un cupó fix anual de l'1,375%. Per la seva banda, a l'octubre la filial francesa Sanef va tancar una emissió pública de bons per valor de 300 milions d'euros amb un venciment a dotze anys (octubre del 2028) i un cupó del 0,95%.

El deute net consolidat es va situar el desembre del 2016 en 14.377 milions d'euros, en comparació dels 12.554 milions d'euros del 2015. L'increment és degut a la incorporació de nous actius al perímetre de consolidació. Això no obstant, la ràtio deute net/Ebitda s'ha reduït des de 4,7x el 2015 fins a 4,4x el 2016. Dues terceres parts del total del deute es constitueixen amb garantia dels projectes propis (sense recurs) i el percentatge de deute a tipus fix assoleix el 90%.

Inversions per al creixement

Les inversions en l'exercici 2016 van superar els 2.600 milions d’euros, dels quals més de 1.000 milions es van destinar a expansió. Els principals projectes d'expansió són les millores i les ampliacions de carrils a les autopistes del Brasil i aquells destinats a l'extensió de la concessió a Puerto Rico.

Quant a les operacions de creixement, en l'exercici 2016 s'han destinat 1.500 milions d'euros a l'adquisició del 51,4% del grup italià A4 Holding, tancada en el mes de setembre, i a la compra del 50% de la xilena Autopista Central al gener de 2016.

Addicionalment, ja al gener de 2017, Abertis va incrementar la seva participació en la seva filial francesa, Sanef, des del 52,55% fins al 63,07% per un import de 491 milions d'euros, en una operació que mostra la capacitat del Grup per créixer en la seva actual cartera d'actius respectant la disciplina financera, reduint el seu perfil de risc operacional, i equilibrant la seva presència global amb major pes dels mercats desenvolupats on ja opera amb bons resultats des de fa anys.

A més, l'operació incrementa la durada mitjana de les concessions del Grup i li assegura un major flux de dividends procedents de França, que contribuiran a compensar la finalització d'algunes concessions en els propers anys.

En aquesta mateixa línia de creixement, al febrer de 2017 Abertis també ha arribat a un acord per incrementar la seva participació de control sobre la seva filial a Itàlia, A4 Holding, amb la compra d'una participació addicional del 8,53%, fins a aconseguir gairebé el 60% de participació. L'objectiu del Grup és augmentar la seva participació amb la compra de les accions dels minoritaris.

També al gener, Sanef ha arribat a un acord amb el Govern francès per a la posada en marxa d'un nou pla d'inversions (Plan Relance II) per a la modernització de la seva xarxa, en virtut del qual invertirà 147 milions d'euros en diversos projectes a canvi d'un increment de tarifes des del 2019 fins al 2021.

Els acords tancats amb les administracions i la inversió constant en la seva cartera d'actius han permès a la companyia d'incrementar entre el 2011 i el 2017 la duració de la seva portofolio (en base al backlog d’Ebitda) en 9 anys. 

Increment de la participació a Sanef

Abertis ha arribat a un acord amb AXA République per a la compra de la seva participació del 9,56% a Holding d’Infrastructures de Transport (HIT), la companyia que controla el 100% de la filial francesa d’Abertis, Sanef, per 446 milions d’euros.

L’operació, que se suma a la recent adquisició d’un 10,52% de HIT a la CDC per 491 milions d’euros, impulsarà el control d’Abertis sobre HIT des del 63,07% actual fins el 72,63%.

Amb aquesta transacció, Abertis reforça la seva estratègia de creixement en aquells països sòlids, amb marcs concessionals estables i amb una clara voluntat d’apostar per la col·laboració públicoprivada en el sector de les autopistes. En aquest sentit, França ofereix importants oportunitats de creació de valor en el futur a través d’acords amb el Govern per a noves inversions a canvi de l’extensió de la durada de les concessions o a través d’increments de tarifa, en línia amb els assolits en els últims anys (Paquet Vert, Plan Relance).

Així mateix, l’operació mostra la capacitat d’Abertis per a créixer en la seva actual cartera d’actius respectant la disciplina financera, reduint el seu perfil de risc operacional, i equilibrant la seva presència global amb un major pes dels mercats desenvolupats on ja opera amb bons resultats des de fa anys.

Acords del Consell d’Administració

El Consell d'Administració d'Abertis va aprovar a la seva reunió d'ahir el nomenament de Xavier Brossa en qualitat de conseller independent.

Xavier Brossa ha estat durant 10 anys el Soci Responsable de l'oficina de Barcelona de PricewaterhouseCoopers, fins que va cessar al juliol de 2015. Actualment, exerceix lliurement com a economista i auditor.

D'aquesta manera, el Consell d'Administració d'Abertis queda composat per un total de 14 consellers, dels quals la majoria (8 consellers) són independents. La resta del Consell queda format per 5 consellers dominicals i un d'executiu.

Seguint les recomanacions del Codi de Bon Govern, i com a reflex de la nova composició accionarial, el Consell d'Administració d'Abertis ha reduït progressivament el seu nombre de membres fins a 14 en aquest moment, estant en procés de selecció un nou conseller independent. De manera paral·lela, ha augmentat el nombre d'independents fins al 60% i s'hi ha incrementat la presència femenina, amb 6 conselleres en total.

D'altra banda, el Consell d'Administració d'Abertis ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d'Accionistes del 2017, que se celebrarà el 3 d'abril, un segon pagament del dividend de 0,37 euros bruts per acció, que els accionistes podran escollir cobrar en efectiu o en accions procedents de l’autocartera (amb un descompte del 3% respecte a la cotització de referència que fixi el Consell d’Administració).

Aquest segon pagament del dividend, sumat al primer dividend pagat al novembre, suposa una retribució directa a l'accionista en forma de dividends de 0,73 euros bruts. Això suposa un import màxim a abonar en concepte de dividends de 723 milions d'euros, un 11% superior a la quantitat abonada a càrrec del 2015.

Finalment, el Consell també va acordar el nomenament d'Anna Bonet Olivart com a nova Directora General d'Autopistas, filial d'Abertis a Espanya.

Declaracions del vicepresident i conseller delegat, Francisco Reynés: