Compartir

Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

 • Titular: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA (d'ara endavant, “Abertis”)
 • Domicili social: Paseo de la Castellana 89, planta 9ª, 28046 Madrid
 • Codi fiscal: A08209769 
 • Correu electrònic: lopd@abertis.com
 • Contacte DPD: Delegat de Protecció de Dades d'Abertis

El nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD) vetllarà perquè les seves dades siguin tractades adequadament i resoldrà els dubtes o les consultes que li puguin sorgir. Pot posar-s'hi en contacte a l'adreça electrònica o a l'adreça postal indicades al paràgraf anterior.

Aquesta política de privacitat (d'ara endavant, la “Política”) té per objecte informar els usuaris i visitants del lloc web www.abertis.com (d'ara endavant, el “Lloc Web” o el “Web”) de tot el relatiu a l'obtenció i el tractament de les seves dades personals per part d'Abertis.
Abertis es reserva el dret de modificar o actualitzar aquesta Política periòdicament amb la finalitat d'adaptar-la a la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, el contingut de la nova Política es publicarà en aquest mateix Lloc Web i romandrà disponible en tot moment per als usuaris i visitants. Es recomana als usuaris i visitants que llegeixin i consultin aquesta Política cada cop que accedeixin al Lloc Web. 

 

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ.

Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de contacte a través dels formularis habilitats al Web. Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per donar resposta a les sol·licituds remeses.

 

3. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les dades es tractaran sobre la base del seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment, tot i que sense ell no podrem donar resposta a les consultes que ens plantegi. No obstant això, en cas que retiri el seu consentiment això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

4. DADES PERSONALS OBJECTE DE TRACTAMENT

Les dades personals que tractem procedeixen del formulari habilitat al Web, que ha emplenat directament.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d'identificació.

No es tracten dades especialment protegides.


5. QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE LES SEVES DADES?

No es preveu la comunicació de les seves dades personals mitjançant el formulari de contacte a tercers, per la qual cosa no se cediran a cap tercer llevat que això sigui necessari per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats previstes o en els supòsits recollits a la normativa aplicable. 


6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Té dret a: 

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van obtenir.
 • Obtenir d'Abertis la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través dels mitjans següents: 
  • Correu electrònic: lopd@abertis.com
  • Correu postal: Abertis Infraestructuras, SA 
   • Paseo de la Castellana 89, planta 9ª, 28046 Madrid 
   • Ref. Dades personals

A l'efecte d'exercir els drets anteriors, haurà d'adreçar una comunicació escrita a través de qualsevol dels canals indicats anteriorment, acreditant la seva identitat i indicant com a referència “Dades personals”.

En cas que consideri o tingui coneixement que un fet pot suposar la vulneració dels drets que li reconeix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, podrà una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

7. COM POT ACTUALITZAR LES SEVES DADES PERSONALS?

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Abertis a través del Lloc Web són veraces, correctes, actuals i completes, i es fa responsable de comunicar a Abertis qualsevol modificació o actualització de les dades.

 

8. DADES DE TERCERES PERSONES

En el supòsit que inclogui al formulari dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les dades haurà d'informes aquestes persones sobre el contingut d'aquesta Política de privacitat. En tot cas, garanteix que ha obtingut el consentiment previ d'aquestes terceres persones per a la comunicació de les seves dades personals a Abertis.

 

9. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 

No està previst fer cap transferència internacional de dades. Això no obstant, en cas que es realitzés en el futur, serà informat preceptivament i es comptarà amb totes les salvaguardes necessàries requerides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.