Compartir

Notes de premsa

10 Mar 2021

Abertis tanca un exercici 2020 marcat pel creixement internacional i els efectes de la COVID-19

Abertis tanca un exercici 2020 marcat pel creixement internacional i els efectes de la COVID-19

  • L'impacte de la COVID-19 ha afectat el trànsit, que tanca l'any amb una disminució del 21%. El trànsit de vehicles pesants baixa només un 6%.
  • La diversificació internacional, amb diversos països resilients, mitiga la caiguda general del trànsit, que s'ha recuperat gradualment durant la segona meitat de l'any als principals països.
  • L'ebitda se situa en 2.628 milions d'euros (-23% comparable).
  • Inversions per valor de 2.583 milions d'euros, dedicats majoritàriament a les adquisicions d'RCO a Mèxic i ERC als EUA, que demostren la capacitat de la companyia per continuar creixent i incorporant nous actius amb perspectives sòlides de futur.
  • Abertis té una posició de liquiditat consolidada de més de 7.500 milions d'euros i ha demostrat un fort accés al mercat al llarg de l'any amb l'emissió de 4.000 milions d'euros en bons.
  • El Consell d'Administració ha convocat Junta General d'Accionistes per al 20 d'abril i proposa el pagament d'un dividend de 601 milions d'euros a finals d'abril.

 

L'any 2020, Abertis ha completat un exercici que, tot i els efectes de la pandèmia provocada per la COVID-19, també ha estat marcat pel creixement internacional. Durant l'any s'han tancat dues grans operacions, una als Estats Units i una altra a Mèxic, cosa que demostra la capacitat de la companyia per continuar creixent i incorporant nous actius amb sòlides perspectives de futur i llarga vida concessional.

El primer semestre del l'exercici, Abertis va tancar la compra del 53%, per un import de prop de 1.500 milions d'euros, de Red de Carreteras de Occidente (RCO), un dels operadors d'autopistes més importants de Mèxic. Aquesta xarxa viària és el principal eix vertebrador de la regió centre-oest del país i connecta les dues ciutats més grans: Ciutat de Mèxic i Guadalajara.

Així mateix, a finals de desembre, Abertis va adquirir Elizabeth River Crossings (ERC), que gestiona dos túnels i una autopista a l'estat de Virgínia (Estats Units). Abertis va desemborsar 585 milions d'euros per a una participació del 55,2%. Aquesta operació suposa l'entrada d'Abertis al sector concessional dels Estats Units. Es tracta d'uns actius magnífics, que han mostrat una gran resiliència durant la pandèmia.

Totes dues operacions posen de manifest la capacitat d'Abertis per gestionar de manera eficaç la seva cartera de concessions, substituint les concessions que finalitzen per altres actius en nous països que, al seu torn, poden servir de plataforma per abordar possibles noves operacions en aquests països, amb la qual cosa es contribueix a l'allargament de la vida mitjana del negoci.

Impacte en el trànsit

A causa de la pandèmia, i com a conseqüència de les restriccions en la mobilitat imposades als diferents països, l'activitat del Grup ha patit una caiguda durant l'exercici. El trànsit de les autopistes ha tancat l'any amb una disminució del 21%, cosa que representa una recuperació significativa en el segon semestre de l'any respecte dels nivells mínims del mes de maig de 2020, quan es va arribar a una caiguda de prop del 60%.

No obstant això, si bé s'han registrat pèrdues destacades de trànsit en els vehicles lleugers (-25% en l'exercici), el transport de vehicles pesants s'ha vist menys afectat (-6%).

En general, la diversificació geogràfica del Grup ha permès mitigar l'impacte de la caiguda del trànsit. Europa és el mercat en el qual més ha caigut el trànsit —especialment a Espanya i Itàlia (amb descensos del 31% i del 28%, respectivament)—, mentre que a Amèrica ha estat significativament menor, especialment en països com el Brasil o Mèxic (amb descensos del 7% i del 12%, respectivament).

Compte de resultats

La caiguda del trànsit ha marcat significativament els resultats del Grup durant l'exercici, que també s'han vist impactats pels canvis en el perímetre, entre els quals la consolidació d'RCO durant 8 mesos, el venciment de la concessió d'Aumar a Espanya i l'efecte del tipus de canvi (ERC no hi va contribuir durant l'any 2020, ja que l'adquisició es va tancar a finals de desembre).

Abertis ha tancat l'any amb uns ingressos de 4.054 milions d'euros, un -18% en termes comparables. Per la seva banda, l'ebitda s'ha situat en 2.628 milions d'euros, un -23% en termes comparables. El 74% de l'ebitda d'Abertis el 2020 va procedir de fora d'Espanya. El mercat francès és el més gran per al Grup (37% de l'ebitda), seguit d'Espanya (27%), Xile (11%) i el Brasil (9%).

Per la seva banda, el resultat net de l'exercici se situa en -392 milions d'euros, davant dels 352 milions d'euros de l'exercici 2019, degut principalment a la menor activitat per l'impacte de la COVID-19.

Accions de mitigació de l'impacte de la COVID-19

Totes les concessions del Grup Abertis s'han mantingut operatives durant la pandèmia pel fet que es tracten d'un servei essencial. Amb aquesta finalitat, el Grup ha dut a terme el desplegament i seguiment de mesures excepcionals, d'acord amb els protocols de seguretat i salut, per assegurar la continuïtat de les operacions per als seus col·laboradors i usuaris.

Addicionalment, s'ha monitorat la situació financera en cadascuna de les unitats del Grup per garantir el compliment dels diversos compromisos financers als països i s'ha dut a terme un pla d'accions mitigadores encaminades a reduir les repercussions de la pandèmia, basades en eficiències en costos, priorització d'inversions, refinançament del deute a curt termini i manteniment d'una liquiditat sòlida.

Abertis està implementant mesures en totes les seves concessions per suavitzar l'impacte de la COVID-19 mitjançant reduccions d'opex (143 milions d'euros) i refasant el capex (299 milions) a fi d'enfortir la liquiditat del Grup.

Inversions

La inversió total del Grup l'any 2020 ha estat de 2.583 milions d'euros, enfront dels 670 milions d'euros invertits el 2019. La major part de la inversió feta el 2020 correspon a les operacions de creixement d'RCO a Mèxic (1.521 milions d'euros) i ERC als Estats Units (585 milions d'euros). La inversió orgànica se situa en els 397 milions d'euros, destinats principalment a l'ampliació de la capacitat de les autopistes al Brasil (174 milions d'euros) i a França (132 milions).

Gestió financera activa i balanç

Tot i la pandèmia, el Grup ha demostrat un fort accés al mercat al llarg de l'any amb l'emissió de 4.000 milions d'euros en bons. Abertis presenta una liquiditat sòlida, amb més de 7.500 milions d'euros per al conjunt del Grup a 31 de desembre, sense venciments materials de deute abans de 2023 a Abertis Infraestructuras.

El Grup disposa d'una estructura financera sanejada, amb un elevat venciment mitjà del deute (6,3 anys al tancament de 2020, enfront dels 5,6 anys al tancament de 2019). Un percentatge elevat del deute és a tipus fix o fixat a través de cobertures (un 78% al tancament de 2020, enfront d'un 75% al tancament de l'exercici 2019). El deute financer net consolidat d'Abertis va arribar, el desembre de 2020, als 23.971 milions d'euros. El cost del deute se situa en el 3,3%.

L'any 2020, Abertis Infraestructuras ha fet dues emissions de bons: una de 600 milions d'euros al gener, amb venciment el febrer de 2028, amb un cupó de l'1,25%, i una altra de 900 milions d'euros al juny, amb venciment el març de 2029 i amb un cupó del 2,25%.

D'altra banda, al novembre la companyia va emetre el seu primer bo híbrid de 1.250 milions d'euros, dins de la nova política financera, incloent-hi un programa per emetre bons híbrids per un total de 2.000 milions d'euros. Aquest programa s'ha completat el gener de 2021 amb l'emissió d'un altre bo híbrid per valor de 750 milions d'euros.

La nova política financera anunciada el 2020 (el pagament d'un dividend de 600 milions d'euros els anys 2021 i 2022, i l'emissió de 2.000 milions d'euros en bons híbrids) està dissenyada per proporcionar marge addicional a Abertis per protegir els nivells de qualificació actuals (BBB- per Standard & Poor's i BBB per Fitch), i continuar el procés de creixement del perímetre de la companyia.

Els actius totals a 31 de desembre de 2020 arriben als 46.558 milions d'euros, fet que suposa un increment del 9% respecte de l'exercici 2019; principalment per l'impacte de la integració dels negocis d'RCO i ERC.

El patrimoni net consolidat ha arribat als 8.614 milions d'euros, un 10 % més que al tancament de l'exercici 2020, que s'ha vist afectat principalment pels impactes derivats de les adquisicions d'RCO i ERC, i l'emissió de bons híbrids.

Acords del Consell d'Administració

El Consell d'Administració d'Abertis, reunit ahir, ha convocat la Junta General d'Accionistes, que se celebrarà el 20 d'abril vinent. El Consell ha decidit, seguint la política establerta, proposar a la Junta el pagament d'un dividend a compte de 2020 per un import total de 601 milions d'euros, en línia amb la política financera acordada el novembre de 2020, que estableix aquest màxim anual per a 2021 i 2022.

Desenvolupament previsible per al 2021

A partir de l'evolució actual del trànsit, afectat per les mesures de restricció, i en relació amb el progrés en la vacunació contra la COVID-19, assumint una relaxació gradual de les restriccions durant l'any, les estimacions preliminars i les anàlisis de sensibilitat indiquen una millor evolució l'any 2021 respecte del 2020, encara que sense recuperar totalment els nivells pre-COVID de 2019.

Així mateix, la companyia mantindrà les accions de mitigació de l'impacte del coronavirus.

Pel que fa al creixement, la companyia continuarà explorant noves oportunitats que puguin sorgir de desenvolupament, tant orgànic com inorgànic, treballant en nous projectes sobre la base d'actius existents, mitjançant inversions a canvi de l'allargament concessional o increments tarifaris, i treballarà en la integració dels negocis adquirits a Mèxic i als Estats Units.

Pel que fa a la gestió financera, Abertis continuarà refinançant proactivament el deute, protegint la liquiditat i optimitzant els costos financers.