Informe Anual 2015 > Grups d’interès > Accionistes > Magnituds i Resultats
Ñ & Ç

Magnituds i Resultats


Magnituds consolidades

El 2015 la consolidació d’un entorn econòmic favorable ha permès seguir amb la senda de creixement de l’activitat a Espanya, França i Xile, tot i que l’activitat de vehicles pesats al Brasil s’ha reduït significativament.

El Grup continua centrant els seus esforços en un creixement molt selectiu, amb operacions de consolidació de la seva posició en societats ja participades, com ha estat el cas el 2015 de la presa de control de Túnels i la compra de les participacions minoritàries de la societat I2000, així com de l’acord assolit, ja al gener de 2016, per a la compra d’un 50% addicional d’Autopista Central, SA (Acsa) després del qual Abertis ha passat a ser el seu únic accionista. Al Brasil, Partícipes també està treballant per completar l’adquisició de les participacions minoritàries d‘Arteris a través d’una oferta pública d’adquisició.

Seguint amb l’estratègia de focalització i optimització de la seva cartera d’actius, al maig de 2015 es va dur a terme la col·locació en borsa del 66% del capital social de Cellnex (antiga Abertis Telecom). El 2015 també s’ha finalitzat el procés de desinversió en el sector d’aeroports amb la venda, a finals d’abril, de DCA, a través de la qual Abertis mantenia una participació del 74,5% a MBJ Airports, Ltd. (aeroport de Montego Bay, Jamaica) i del 14,77% a SCL Terminal Aéreo Santiago, SA (Santiago de Xile).

Els resultats d’Abertis de l’exercici 2015 estan influïts per la incorporació de les plusvàlues derivades de la col·locació en borsa del 66% de Cellnex, que eleven el benefici net del Grup fins als 1.880 milions d’euros, un resultat històric. Descomptant els resultats extraordinaris, així com altres efectes i provisions, el resultat net d’Abertis en termes comparables creix un 7% respecte de l’any anterior.

El compte de resultats adjunt presenta, pel seu valor net, els ingressos i despeses corresponents als serveis de construcció o millora de les infraestructures realitzats durant l’exercici (479 M€ d’ingressos i de despeses el 2015 i 689 M€ el 2014) que, a efectes de presentació en els comptes anuals consolidats d‘Abertis, es registren de forma separada, atenent al que estableix la CINIIF 12.



Ingressos

Els ingressos de les operacions han assolit els 4.378 milions d’euros, fet que suposa un decrement de l’1,7% respecte de l’exercici 2014, a causa, principalment, d’una banda, del fet que la compensació per garantia de trànsit del conveni de l’AP-7 ha deixat de tenir impacte en els resultats de 2015 i, de l’altra, a l’evolució del real brasiler, el tipus de canvi mitjà del qual ha registrat una depreciació del 18% respecte de 2014. Aquests impactes negatius s’han vist compensats parcialment per la bona evolució de l’activitat i per l’impacte de la revisió de les tarifes mitjanes en les concessionàries d’autopistes, així com per l’apreciació del tipus de canvi mitjà del pes xilè, el dòlar americà i el pes argentí.

Amb una base comparable (és a dir, aplicant el mateix tractament comptable per l’AP-7 durant el 2014 i a tipus de canvi constant) els ingressos de l’explotació creixen un 5%, principalment per l’evolució positiva del trànsit en l’exercici i per l’increment de tarifes.

El Grup confirma l‘evolució positiva del trànsit en les seves autopistes, que segueix creixent a un bon ritme en els mercats principals de la companyia. A les autopistes en el seu conjunt, la intensitat mitjana diària (IMD) ha experimentat un increment de l‘1,4% fins a arribar als 21.976 vehicles. En el cas d’Espanya, es consolida el canvi de tendència després de set trimestres consecutius de creixement. El 2015, el trànsit a Espanya es va incrementar un 6,1%, la millor dada dels darrers 15 anys. Destaca l’impuls especial en el trànsit pesat, amb un creixement superior al 8%. Així mateix, fora del mercat espanyol, es registren increments importants a Xile (+8,5%) i França (+1,8%), que segueixen evolucionant per sobre de les previsions de la companyia. D’altra banda, el descens en el PIB i de la producció industrial al Brasil ha portat a un descens del 2,3% en el trànsit respecte de 2014.

D’altra banda, el sector d’infraestructures de telecomunicacions satel·litàries també presenta una evolució positiva, com a conseqüència, principalment, de l’ampliació de capacitat en les posicions orbitals.

El 70% dels ingressos d’Abertis ja provenen de fora d’Espanya. El mercat francès es consolida com el més gran per al Grup, amb l’aportació del 37% dels ingressos totals, seguit d’Espanya, amb el 30%. El Brasil, amb el 18% dels ingressos, i Xile, amb el 5%, completen les aportacions més rellevants.




Resultat d’explotació

El marge brut d’explotació (Ebitda) va arribar als 2.692 milions d’euros (-7,5%), tot i que, si descomptem impactes no recurrents, l’Ebitda comparable va créixer un 5% més que en l’exercici anterior.

Els resultats operatius del Grup s’han vist afavorits per la implantació d’una sèrie de mesures de millora de l’eficiència i de l‘optimització dels costos d’explotació en què el Grup continuarà posant l’accent en els propers exercicis. En aquest sentit, després d’haver finalitzat per sobre de les expectatives inicials el Pla d’eficiència 2011-2014, el Grup ha estat treballant en el nou pla d’eficiències per al període 2015-2017, que ha de permetre consolidar les obtingudes fins ara, a més de continuar amb la millora de l’eficiència operativa i l’optimització dels costos.

Les provisions registrades pel Grup, d’una banda, pel deteriorament del saldo de compensació per trànsit garantit del conveni AP-7 (859 milions d’euros, sense considerar efecte fiscal) sobre el qual Abertis i el Ministeri de Foment mantenen diferències interpretatives i, d’altra banda, pel deteriorament de part dels actius nets d‘Arteris (763 milions d’euros) davant l’empitjorament de la situació macroeconòmica del Brasil, han impactat negativament en el resultat de les operacions (EBIT). En termes comparables, l’EBIT ha crescut un 12%.



Resultat financer

El resultat financer net ascendeix a -1.116 milions d’euros, dels quals -743 milions d’euros són del cost financer del deute, la qual cosa suposa un cost mitjà del 5,1%, i la resta (-372 milions d’euros) reflecteixen altres impactes, com les provisions realitzades per la part corresponent a l’actualització financera del saldo per trànsit garantit del conveni de l’AP-7 (-123 milions d’euros), la provisió per cobrir el risc eventual d’una presentació de demanda executiva per part de la resta de bancs d‘Alazor (-117 milions d’euros), i els costos de ruptura pagats per les operacions de refinançament realitzades pel grup HIT (-92 milions d’euros).

Societats postes en equivalència

L’aportació negativa de les societats registrades pel mètode de la participació és conseqüència principalment del deteriorament realitzat en l’exercici sobre la participació mantinguda a Autema per import de 73 milions d’euros, com a conseqüència de la modificació unilateral del contracte concessional realitzada per la Generalitat de Catalunya.

Impost de societats

L’impost de societats ascendeix a 2 milions d’euros, en incloure l’efecte fiscal positiu associat a les provisions registrades en l’exercici. Les taxes fiscals en els principals països on opera Abertis són les següents: Espanya, el 28% (enfront d’un previ del 30%); França, 38%; Brasil, 34%, i Xile, 22,5%. (enfront d’un previ del 21%).

Resultat activitats interrompudes

L’aportació de les activitats interrompudes inclou, principalment, la plusvàlua obtinguda amb l’OPV de Cellnex (1.741 milions d’euros per la venda del 66% del seu capital social i 925 milions d’euros de revaloració del 34% de participació mantinguda en el patrimoni de Cellnex), així com la plusvàlua de 40 milions d’euros obtinguda per la venda de DCA.

Resultat

El resultat consolidat de l’exercici 2015 atribuïble als accionistes ha arribat als 1.880 milions d’euros, un creixement històric del 187% respecte del de 2014. En termes comparables, el benefici net va augmentar un 7%.

Cash flow

Durant 2015 Abertis ha generat un cash flow brut (abans d’inversions i pagament de dividends) de 1.527 milions d’euros.

El cash flow del Grup és suficient per sostenir el pla d’inversions que està duent a terme la companyia per millorar la infraestructura dels seus actius i permet també a la companyia mantenir un dels seus pilars estratègics principals, la remuneració a l’accionista.


(*) 2014 reexpressat considerant l’impacte de la classificació de la línia de negoci de telecomunicacions terrestres com a activitat interrompuda en aplicació de la NIIF 5.


Balanç

Els actius totals a 31 desembre 2015 arriben als 25.739 milions d’euros, la qual cosa suposa una reducció del 7% sobre el tancament de l’exercici 2014 reexpressat, principalment, per l’impacte dels deterioraments realitzats en l’exercici, l’impacte de la depreciació al tancament del real brasiler i l’impacte per la compra d’accions pròpies després de l’OPA realitzada sobre el 6,5% del seu capital social.

Del total d’actiu, al voltant d’un 53% correspon a immobilitzat material i altres actius intangibles (bàsicament, concessions) en línia amb la naturalesa dels negocis del Grup relacionats amb la gestió d’infraestructures, i s’ha reduït lleugerament en l’exercici com a conseqüència de les desinversions i els deterioraments realitzats.

El patrimoni net consolidat ha assolit els 5.349 milions d’euros, un 10,7% inferior a l’existent al tancament de l’exercici 2014 reexpressat, afectat principalment per l‘impacte per la compra d’accions pròpies en l’exercici (-1.062 milions d’euros, bàsicament associat a l’OPA sobre el 6,5% del capital social d’Abertis), l‘evolució negativa de les diferències de conversió per la depreciació del real brasiler i les devolucions d’aportacions realitzades a accionistes minoritaris.

Malgrat l’impacte del dividend complementari de l’exercici 2014 (-296 milions d’euros), del dividend a compte de l’exercici 2015 (-311 milions d’euros), així com de la compra d’accions pròpies (-1.062 milions d’euros), el patrimoni net consolidat sense considerar les participacions no dominants s’ha vist incrementat en un 3,6%, principalment pel resultat generat en l’exercici.








Inversions

La inversió total del Grup en l’exercici 2015 ha ascendit a 1.074 milions d’euros. La major part d’aquesta inversió (el 91%) s’ha destinat a expansió, principalment a ampliar la capacitat de les autopistes (especialment, les del Brasil dependents de l’Estat Federal, i les de França), a la compra del 50% addicional (menys 1 acció) d’I2000 i el 15,01% de Túnels, i a les inversions d’Hispasat en nous satèl·lits.

Les inversions operatives més significatives s’han associat principalment a renovacions de peatges i modernització de la xarxa existent.

Addicionament, amb data 21 de gener de 2016, Abertis ha completat un acord de compravenda amb Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), per a l’adquisició d’un 50% addicional del capital social d’Autopista Central, SA (Acsa) per 948 milions d’euros.


Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis, facilitar-ne un accés més ràpid i personalitzar-los mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si seguiu navegant, considerem que n’accepteu l‘ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. Acceptar