ROAD SAFETY

Com a operador líder mundial en autopistes, la seguretat viària és la nostra prioritat.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

  • Garantir i promoure la seguretat viària
  • Desenvolupar productes i serveis amb impactes ambiental, social i de bon govern (ASG) positius
 
21,3 -3,2%
Índex d'accidentalitat (IF1)*
 
1,3-6,1%
Índex de mortalitat (IF3)**
 
43 Mn€
Inversió en seguretat viària
* IF1 = Nombre d’accidents amb víctimes / Trànsit en 108 veh x km

** IF3 = Nombre de morts / Trànsit en 108 veh x km

PROGRAMA ROAD SAFETY

A través del programa global Road Safety, equips transversals de totes les disciplines i geografies treballen de manera conjunta al Grup per assegurar el coneixement i l’aplicació de les millors pràctiques en matèria de seguretat viària a les autopistes d’Abertis.

Treballem en grups interdisciplinaris en totes les unitats de negoci per crear una única visió global de Grup que inclogui tant les unitats més operatives com les més properes al client, el seu entorn i la societat en general.

Compartim aquesta visió global amb una ambició: assolir l’objectiu zero víctimes mortals a les autopistes d’Abertis amb autopistes 100% segures.

Com a resultat d’aquesta estratègia, els darrers anys el Grup ha registrat una millora constant dels índexs d’accidentalitat i mortalitat a les principals unitats del Grup.
Abertis treballa en una visió de la seguretat viària que comparteix els valors del Pla mundial per al Decenni d’Acció per a la Seguretat Viària 2011-2020, centrada en cinc pilars: infraestructures segures, gestió de la seguretat viària, vehicles més segurs, usuaris més segurs i resposta després dels accidents.

VARIACIÓ INTERANUAL

  2017 2016 2015
IF1 -3,2% -2,6% -3,6%
IF3 -6,1% -5,4% -15,8%

AUTOPISTES 100% SEGURES

A Abertis, acumulem més de 60 anys de coneixement i experiència en la construcció i gestió d’autopistes amb els estàndards de qualitat més alts. El Grup Abertis segueix les polítiques i procediments més reconeguts en el sector per garantir la seguretat viària en tots els àmbits de la nostra activitat.

APLICACIÓ DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE PLANIFICACIÓ, DISSENY I CONSTRUCCIÓ

Desdoblament del tram de la Serra do Cafezal de l’autopista Régis Bittencourt (BR-116). El desembre de 2017 es va concloure aquest ambiciós projecte en el qual Arteris ha treballat durant els darrers set anys. L’ampliació d’aquesta via ha comportat:

– Una millora del nivell de servei.
– El tractament de més de 80 punts crítics identificats pel Grup Estratègic de Reducció d’Accidents.
– L’adopció de noves metodologies i pràctiques com ara ús d'asfalt més adherent, senyalització preventiva, noves barreres de formigó, passarel·les per a vianants i passos de fauna.
– Innovació en túnels, que assoleixen nivells de qualitat per sobre de tots els estàndards del país, amb un nou túnel d’emergència per a vianants i l’ús d’un sistema modern d’automatització i seguretat, la duplicació dels dispositius de ventilació, il·luminació específica, un sistema de prevenció i mitigació d’incendis i un sistema de desguàs intel·ligent de líquids inflamables.

XIFRES DEL PROJECTE

– 30 quilòmetres d’autopista desdoblats
– 4 túnels, 3 ponts i 36 viaductes
– 12 passos de fauna
– 2 passarel·les per a vianants
– Més de 2.000 treballadors implicats

Viaducte de Guerville (França). La construcció d’una tercera estructura al viaducte de Guerville, declarada d’utilitat pública, s’està duent a terme amb les tècniques més avançades amb l’objectiu de no afectar el trànsit existent.

XIFRES DEL PROJECTE

– 30 mesos de treball
– Movimientos de tierras de 180.000 metros cúbicos
– Trabajos sobre 2 kilómetros de vías
– Longitud de la nova estructura: 360 metres
– 3.000 tones d’acer

ALTRES INICIATIVES D’APLICACIÓ DE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE MANTENIMENT I OPERACIÓ


Autopistes
• Nou Centre de Seguretat Viària que té com a objectiu posicionar-se com un centre d’estudis i anàlisis i com un centre de referència en seguretat viària per a les administracions i institucions públiques i privades.

• Projecte Seat Cone, que implica l’adaptació d’un furgó per portar a terme tasques de tall de carril i col·locació i retirada de cons en pista per tal de millorar les condicions de treball dels col·laboradors i la qualitat del servei als clients.

• Projecte Autopistes Cardioprotegides: instal·lació de 33 desfibril·ladors semiautomàtics en instal·lacions de peatge i àrees de servei. Pla de formació per a tot el personal a fi de fomentar el coneixement sobre l’ús dels aparells cardioprotectors.

Arteris
• Speed-o-Track: al Brasil, Arteris ha creat, juntament amb Spotify i Google Maps, el dispositiu Speed-o-Track, que alerta els conductors si superen el límit de velocitat. Els conductors entren al seu compte de Spotify i seleccionen una cançó. Gràcies a les dades GPS que proporciona Google Maps, el dispositiu detecta la velocitat permesa a la via i la velocitat del conductor. Si és superior a la permesa, la música accelera.

A4 Holding
• Ús d’una capa drenant fonoabsorbent al paviment del 100% del recorregut de l’autopista, que ha produït una millora del 20% en els índexs que mesuren la qualitat del paviment en termes de rugositat i regularitat durant els darrers deu anys.

Abertis Argentina
• Reforç de cabines de peatge.

• Instal·lació de nous radars de velocitat.

ViasChile
• El nou pont Maipo d’Autopista Central disposa de tecnologia antisísmica i inclou enllumenat LED.

• Implementació de Gate-Guard per fer transferències i gestió de trànsit a Rutas del Pacífico.

Abertis India
• Millora de la senyalització dels encreuaments o interseccions amb la instal·lació de pals lluminosos i ús de pintura rugosa al paviment.

Metropistas
• Instal·lació de nou enllumenat LED:

2.674 llums substituïts.

48,5% de reducció del consum d’energia.

• Millora del manteniment, la qualitat de l’enllumenat, la visibilitat i la seguretat.

OPTIMA GESTIÓ DE LA SEGURETAT

Homogeneïtzació d’actuacions i formació: el 2017 s’ha treballat per homogeneïtzar les millors pràctiques internes entre totes les unitats del Grup a fi d’aconseguir una visió global en matèria de seguretat viària.

– El 2017 s’ha iniciat la redacció de diversos documents com el Llibre blanc sobre estratègia de seguretat en túnels, el Llibre blanc sobre el sistema de gestió de qualitat i el Llibre blanc sobre gestió de crisis.
– El Grup ha continuat impulsant la formació dels empleats en matèria de seguretat viària per assegurar la millor operació i el millor manteniment a través de simulacres a la majoria de concessions com ara França, Espanya o Xile.

• A l’Argentina es va dur a terme un simulacre especial amb transport de càrregues perilloses. La seqüència consistia en un vessament de combustible d’un transport de càrrega al sector d’assortidors, l’assistència primària, els pertinents avisos davant l’incendi imminent, l’evacuació i la recepció dels diferents representants amb trasllat d’un ferit.
Per a més informació sobre formació de seguretat per als col·laboradors del Grup, podeu consultar l’apartat Seguretat i salut laboral.

ACORDS PER A UNA MOBILITAT MÉS SEGURA

El compromís amb la seguretat viària dels nostres clients també ens impulsa a buscar aliats allà on creiem que poden aportar més valor a la nostra missió.

• A4 Holding (Itàlia) treballa en col·laboració amb Autovie Venete i CAB per oferir una informació integrada als conductors del nord del país. Així, a través d’una única font, és possible obtenir informació en temps real de totes les autopistes que uneixen el nord d’Itàlia, des de Brescia a Udine, Gorizia i Trieste, incloent-hi la ronda de circumval·lació de Mestre (Venècia).

RECERCA I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES DE PREDICCIÓ D’ACCIDENTS

• VíasChile treballa, juntament amb l’Institut de Sistemes Complexos de la Universitat de Xile, en un model predictiu d’accidents que ha obtingut el Premi del COPSA en la categoria d’innovació.

El projecte, que es va iniciar fa dos anys, i que es duu a terme en dos quilòmetres de l’Autopista Central a manera de prova, té com a objectiu prevenir situacions de risc i alertar oportunament els usuaris aprofitant les múltiples possibilitats que brinda la informació en temps real a través dels sistemes electrònics de l’autopista.

En una primera fase, s’ha aconseguit identificar les variables que impacten en l’ocurrència d’accidents i, fins i tot, preveure’n el 70%. El 2017 s’ha treballat en la creació d’un software que permeti enviar la informació al centre de control de les autopistes perquè sigui processada amb l’objectiu de desenvolupar millors accions per comunicar-se adequadament amb els usuaris i tractar de prevenir accidents.

AVALUACIÓ CONTÍNUA DE TOTS ELS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT VIÀRIA

– Mitjançant un software propi de gestió que supervisa tant l’estat dels paviments com de les estructures i els murs de contenció.
– Mitjançant controls independents de seguretat: a més dels sistemes de control intern, el Grup Abertis treballa amb entitats independents com la Fundació iRAP (Programa Internacional d’Auditories de Carreteres, segons les sigles en anglès), que fa auditories de seguretat de carreteres.

L’iRAP és una institució sense ànim de lucre amb seu al Regne Unit dedicada a salvar vides a la carretera. Desenvolupa una metodologia científica i eines predictives reconegudes per institucions del més alt nivell com les Nacions Unides, el Banc Mundial o el Banc Asiàtic de Desenvolupament, entre d’altres, i té projectes en més de 80 països.

L’any 2017, Abertis s’ha convertit en la primera operadora privada d’autopistes que coopera amb iRAP a escala mundial. Aquesta metodologia permetrà a Abertis conèixer el nivell de seguretat de les seves autopistes de manera homogènia i altament professional i identificar tots els punts de millora per poder definir els plans d’inversió futura del Grup.

COTXES MÉS SEGURS

El 2017, el Grup ha vist convergir cada vegada més els seus programes estratègics Road Tech i Road Safety, que marquen una tendència en l’ús de les noves tecnologies en el sector amb l’objectiu d’impulsar la seguretat viària. Els avenços en la conducció autònoma, el creixent ús del big data i de l’internet de les coses o l’economia col·laborativa, per fer esment només d’alguns factors, tindran efectes sens dubte en la seguretat viària. És per això que Abertis participa en importants projectes internacionals juntament amb les empreses automobilístiques a fi de millorar la seguretat dels cotxes del futur.
Per a més informació sobre aquests i altres projectes, podeu consultar l’apartat Road Tech.

RESPOSTA DESPRÉS D’UN ACCIDENT

El Grup continua treballant per oferir les millors solucions en cas d’accident. Les nostres innovacions més recents inclouen avançats sistemes intel·ligents de transport i una aplicació que detecta automàticament situacions irregulars en túnels.

• A Xile s’ha modernitzat la flota de vehicles d’emergència amb la nova incorporació de motocicletes elèctriques per al personal paramèdic.

• A l’Argentina s’ha arribat a un acord amb el proveïdor d’ambulàncies per obtenir les dades de cadascuna de les assistències practicades: dades de temps de retard i categoria (gravetat). D’aquesta manera, l’Àrea de Qualitat fa gràfics de control estadístic, analitza els casos que estan fora dels límits de control i es prenen accions de millora.

USUARIS MÉS SEGURS

A Abertis, no només ens centrem en la infraestructura, sinó que dediquem un esforç especial als clients a través d’estudis i observatoris de la seva conducció per conèixer-los millor, com també a través de campanyes de sensibilització per a una conducció segura.

OBSERVATORIS DE LA CONDUCCIÓ

L’any 2017, l’Observatori de la Conducció de Sanef s’ha internacionalitzat. Així, Autopistas (Espanya), Arteris (Brasil), VíasChile (Xile), Metropistas (Puerto Rico) i Ausol i GCO (Argentina) han dut a terme observatoris de la conducció als territoris respectius.

Amb una metodologia similar, els observatoris sobre comportaments dels conductors d’autopistes es practiquen mitjançant l’observació i l’anàlisi detallada en aquells trams de la xarxa que, per les seves característiques, ens permeten analitzar conductes i extreure conclusions generals. Se centren en factors d’anàlisis concretes com la velocitat, les distàncies de seguretat, l’ocupació dels carrils, l’ús de l’intermitent o l’ús del telèfon al volant.

Per a 2018 es prepara l’Observatori Global d’Abertis, que ens permetrà conèixer les tendències arreu del món i les característiques específiques en cadascun dels nostres mercats amb l’objectiu d’aplicar aquest coneixement a una millor adequació de les campanyes de conscienciació. L’any 2018 també es preveu crear un observatori centrat en els vehicles pesants a Espanya.

Programa “Connected Citizens”

El 2017, Abertis ha signat un acord mundial per adherir-se al Programa “Connected Citizens” de Waze, l’aplicació pionera en navegació social i tecnologia mòbil que ofereix informació del trànsit en temps real, alimentada per la comunitat de conductors més gran del món. Abertis esdevé així la primera companyia que s’adhereix al programa en set països: Espanya, França, Itàlia, Argentina, Brasil, Xile i Puerto Rico.

Abertis utilitza l’aplicació com a sensor per entendre el trànsit en temps real i alhora com a canal de comunicació per informar els clients. La companyia rep informació anònima en temps real directament de la font: els conductors.

Els usuaris de l’aplicació, per la seva banda, obtenen informació actualitzada d’Abertis des dels centres de gestió de trànsit que el Grup té en cada unitat de negoci, com també sobre els programes d’obres o altres incidències que puguin afectar els viatgers en ruta.

PRINCIPALS CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ DESENVOLUPADES EL 2017


Autopistes
• Campanya Darrere de la barrera: pla de comunicació i repartiment de kits de seguretat viària amb el material necessari per fer front a situacions d'emergència i incrementar la màxima seguretat i comoditat.

• Aventura a l’autopista: jornada familiar per donar a conèixer la gestió de l’autopista i la seguretat viària a través de l’aplicació mòbil d’Autopistas.

• Ludoteques d’estiu per afavorir i promoure el descans de les famílies a les àrees de servei.

Sanef
• Campanyes contra la velocitat: Vous me voyez? Ralentissez!

• Campanyes contra la somnolència.

• Alternativa a la sanció: acció per la qual se substitueix la sanció en cas d’infracció per una formació sobre seguretat viària.

• Campanya a Instagram per afavorir el descans periòdic: #OnPoseporlaPause.

Arteris
• Celebració del IV Fòrum de Seguretat Viària amb més internacionalització.

• Celebració del II Fòrum de la Joventut (90 joves d’entre 12 i 17 anys de quatre estats).

• Campanya de conscienciació en llocs de lleure nocturn dirigida a joves.

• Campanya per al bon manteniment dels vehicles, amb inspeccions i divulgació.

Projeto Escola (590 escoles, més de 287.000 alumnes i més de 16.000 professors en 16 anys d’història).

• Acció Tô de Cinto, Tô Seguro (dos tallers i onze trobades amb impacte en més de 5.000 persones).

ViasChile
• Campanyes contra el llançament de pedres a vehicles usuaris de carrers i autopistes. Es van fer xerrades educatives a les autopistes amb més quantitat d’incidents i activitats de cinema educatiu en comunitats (premi COPSA 2017 en la categoria de Seguretat Viària).

• El Proyecto Escuela, que dona suport a la formació de nens d’educació bàsica, en un total de 131 escoles a les sis autopistes.

Puerto Rico
• No Texteo, contra l’ús del mòbil durant la conducció.

• Educació viària amb el Parque Educativo de Seguridad en el Transporte (PESET), programa educatiu de seguretat viària en un parc interactiu per sensibilitzar els nens sobre la importància de la prevenció.

• Altres campanyes sobre l’ús del cinturó de seguretat, el seient protector o el respecte dels límits de velocitat.

Argentina
• Campanya contra l’alcohol al volant: Manejá sin alcohol.

• Campanya contra l’ús de la tecnologia al volant.

• Campanya de conscienciació en llocs de lleure nocturn dirigida a joves.

India
• Programa nacional de revisió ocular als conductors de vehicles pesants, en col·laboració amb el Govern i diverses ONG.

• Campanyes d’educació viària a les escoles.

COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT VIÀRIA ARREU DEL MÓN

El compromís d’Abertis amb la seguretat viària va més enllà de les nostres autopistes. Entenem que és un problema mundial i volem aportar el nostre know-how i la nostra experiència per fer front a aquest repte que ja és un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

La Fundació Abertis també ha exercit un paper important en la tasca de conscienciació de la societat per a una conducció responsable mitjançant activitats que pretenen acompanyar els ciutadans durant tota la vida i accions adaptades a totes les edats.

El 2017, Abertis ha lliurat així mateix els primers Premis de Seguretat Viària, que reconeixen tesis doctorals o treballs de final de màster dedicats a aspectes de seguretat viària. A l’octubre es va atorgar a més a més el Primer Premi Internacional de Seguretat Viària, que reconeix el millor treball d’entre els guanyadors dels premis nacionals en aquesta categoria de cada càtedra (Brasil, Xile, Espanya, França i Puerto Rico).
Per a més informació sobre la Fundació i les càtedres Abertis, vegeu apartat Contribució a la comunitat.
L’any 2017, el Grup ha intensificat la feina amb altres institucions per compartir la seva experiència i el seu coneixement en la redacció d’estudis sobre seguretat viària. És el cas del Webinar, organitzat amb la International Road Federation sobre “Forgiving Roads” (Carreteres que salven vides). A més, col·labora amb l’International Transport Forum i les empreses del sector en l’informe Safety and security on the road to automated transport per definir les polítiques que han de regular la seguretat viària i digital davant els reptes de la nova mobilitat connectada i autònoma.

El nou Centre de Seguretat Viària d’Autopistas ha generat dos estudis més sobre altres aspectes de la seguretat viària:

– Anàlisi de l’accidentalitat en vehicles pesants
– Estudi sobre velocitats lliures a l’autopista

UNICEF i Abertis, junts per la seguretat viària infantil

L’aliança se centra en la prevenció de lesions per accidents de trànsit en infants i enfortirà i ampliarà les accions ja existents d’UNICEF per protegir els infants a les carreteres del món i oferir-los un trajecte segur fins a l’escola.
Amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar respostes nacionals a aquest repte mundial, el programa s’implantarà primerament a les Filipines i Jamaica on, com en molts altres països amb ingressos mitjans i baixos, la sinistralitat viària dels infants constitueix un problema de salut pública.
Aquest acord suposa la primera contribució corporativa mundial als programes d’UNICEF per prevenir lesions per accidents de circulació en infants. Es tracta de l’acord en matèria de seguretat viària més important centrat en infants.

Objetivo: Safe Journey to School
3 Mn$ aportaTs (2017-2019)
Països Filipines i Jamaica. Es preveu ampliar-lo a altres països pròximament.

ISO COM A EINA I MARC DE GESTIÓ GLOBAL DE LA SEGURETAT VIÀRIA

La implantació d’un sistema de gestió formal de seguretat viària permet la sistematització de pràctiques i el monitoratge de l’execució de manera permanent, en un cicle de millora contínua constant. Així, el 31,9% de la xifra de negoci d’autopistes (Espanya, Xile i Argentina) disposa d’un sistema de gestió segons l’estàndard internacional ISO 39001 implantat i/o certificat.

Hi destaca el cas de Xile, en el qual, després de la certificació de la ISO 39001 a Autopista Central, s’està desenvolupant un projecte pilot per a la implantació d’un model predictiu d’accidents i gestió d’emergències segons l’estàndard internacional ISO 22320.

GESTIÓ DE LA SEGURETAT VIÀRIA SEGONS XIFRA DE NEGOCI


ROAD TECH

La intersecció entre les noves tecnologies i la infraestructura de carreteres.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

  • Innovar i incorporar les millors pràctiques tecnològiques
  • Desenvolupar productes i serveis amb impactes ASG positius
 
Més de 10
Projectes de Road Tech
A Abertis sabem que la gestió de la mobilitat del futur comportarà reptes importants però també grans oportunitats. A través del nostre programa estratègic Road Tech treballem en la intersecció entre la infraestructura de carreteres i les noves tecnologies, amb l’ambició d’esdevenir la plataforma per a una mobilitat més segura, intel·ligent i sostenible.

AUTOPISTES INNOVADORES

SOLUCIONS PER A CARRETERES INTEL·LIGENTS I MOBILITAT INTEGRADA

• Proyecto C-Roads: projecte impulsat per la Unió Europea que analitza les possibilitats dels sistemes intel·ligents en transport cooperatiu i sistemes de conducció autònoma. Un dels cinc projectes desenvolupats a Espanya és el portat a terme al corredor mediterrani en diverses seccions de l’autopista AP-7 d’Autopistas (Espanya). El principal interès que presenta és comprovar els serveis Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) en autopistes de peatge. Dins del Grup Abertis hi participen Autopistas (Espanya) i Sanef (França).

• Connectivitat V2I (vehicle a infraestructura): Autopistas (Espanya) treballa en el desenvolupament i la implementació de solucions de comunicació avançades aplicades a la mobilitat entre el vehicle i la infraestructura. A Itàlia, A4 Holding participa en l’Smart Road Project, un programa pilot per equipar 10 quilòmetres d’autopista amb unitats de carretera per a la comunicació dedicated shortrange communications (DSRC) en la freqüència 5,9 Ghz, destinat a informació de trànsit i seguretat.

• Aplicació de l’internet de les coses (IoT segons les sigles en anglès): A4 Holding (Itàlia) investiga la connectivitat de diferents sensors i la tecnologia de xarxa per monitorar l’estat de la infraestructura.
Sanef (França) també treballa amb un sistema de sensors IoT per millorar el servei i optimitzar les operacions. A la regió de Reims s’ha creat el primer tram d’autopista del país totalment equipat amb solucions connectades. El projecte, que implica la instal·lació de 250 dispositius d’IoT, permetrà optimitzar les rutes dels equips d’explotació i millorar la qualitat del servei.

• Connexions sense fils: diverses concessionàries del Grup, com A4Holding o Sanef (França), estan desplegant connexions wifi a la xarxa. Al Brasil, la nova Via Paulista disposarà de cobertura wifi en tot el recorregut com a sistema de comunicació entre l’usuari i la concessionària.

SOLUCIONS PER A VEHICLES CONNECTATS I AUTÒNOMS

• Proyecto SCOOP@F: projecte en què es despleguen sistemes cooperatius de transport intel·ligent (C-ITS) en 3.000 vehicles i 2.000 km de carreteres per intercanviar informació sobre les condicions del trànsit. En el marc d’aquest projecte, Sanef (França) ha començat una col·laboració amb Renault per millorar l’autonomia dels cotxes autònoms en zones d’obres i en el pas dels carrils de peatge.

• Inframix: es tracta d’un projecte de recerca de la Comissió Europea (tres anys) dissenyat per avaluar el paper que exerciran les infraestructures durant el període de coexistència entre el vehicle convencional i l’autònom, amb l’objectiu de construir carreteres més ràpides, segures i socialment sostenibles per a tots. Autopistas (Espanya) ha ofert un sector de 20 quilòmetres de l’autopista AP-7 per fer proves en els tres vectors prioritaris del projecte: assignació dinàmica de carrils, zones d’obres i embussos i congestió.

SOLUCIONS PER A VEHICLES ELÈCTRICS

Fabric: Sanef (França), juntament amb 22 socis, estudia la viabilitat i el desenvolupament de solucions de càrrega sense fil en carretera per a vehicles elèctrics. Analitzem els desenvolupaments tecnològics requerits als paviments, com també les restriccions operatives una vegada implementades, junto con 22 socios, estudia la viabilidad y el desarrollo de soluciones de carga inalámbrica en carretera para vehículos eléctricos. Se analizan los desarrollos tecnológicos requeridos en los pavimentos, así como las restricciones operativas una vez implementadas.

E-way corridor: uE-way corridor: un projecte per a experimentació d’un corredor elèctric d’autopista per a vehicles pesants. Les proves s’estan duent a terme a l’autopista A13, a la vall del Sena. La filial d’Abertis a França, Sanef, hi participa juntament amb altres empreses per analitzar quines de les diferents solucions (alimentació mitjançant rail elèctric, inducció o, directament, càrrega sense contacte) seran més aplicables en el futur.

Corri-door (França): un consorci amb múltiples agents –EDF, Sodetrel, Renault, Nissan, BMW, Volkswagen, ParisTech i operadors de carreteres de peatges entre els quals Sanef– que uneixen esforços per al desenvolupament del vehicle elèctric. El projecte consisteix en la instal·lació de dispositius elèctrics de càrrega ràpida a través de la xarxa de carreteres a França, de manera que hi hagi carregadors cada 80 km que permetin als usuaris carregar el 80% de la bateria en 30 minuts.

ABERTIS MOBILITY SERVICES

A Abertis, la innovació s’estén en molts àmbits. D’una banda, a través de l’anàlisi de com les noves tendències de la mobilitat poden impactar en el nostre negoci tradicional. De l’altra, a través de l’aposta per una nova línia de negoci basada en la mobilitat com a servei (MasS, segons les sigles en anglès), que trasllada el focus d’atenció de la mobilitat de la forma de transport a la persona, que entén la mobilitat com un servei punt a punt, amb necessitats noves i diferents.

Fruit de l’evolució contínua de les noves tecnologies i de la cerca de solucions per a una mobilitat més segura, eficient, intel·ligent i sostenible i de la necessitat de reflectir una visió global en la matèria, neix el 2017 Abertis Mobility Services, la divisió de serveis de la mobilitat multimodal del Grup amb la missió de:

– Gestionar amb una sola visió i una estratègia comuna els actius del Grup relacionats amb aquests serveis, amb la finalitat de construir una proposta de valor alineada amb les tendències del mercat.Gestionar amb una sola visió i una estratègia comuna els actius del Grup relacionats amb aquests serveis, amb la finalitat de construir una proposta de valor alineada amb les tendències del mercat.
– Desenvolupar oportunitats de negoci en el camp dels serveis de mobilitat per complementar l’estratègia actual del Grup.
– Actuar com el centre d’excel·lència de solucions de mobilitat del Grup Abertis.

La creació de la divisió Abertis Mobility Services respon al renovat impuls del Grup per la innovació, amb un reforç de l’equip humà dedicat a la cerca de nous negocis dins del sector concessional, com també amb la creació dels comitès d’innovació, conformats per membres dels departaments de tecnologia de totes les unitats de negoci.

Abertis Mobility Services neix per donar resposta a aquests canvis i esdevenir la pionera d’una mobilitat moderna i eficient enfocada a diversos tipus de clients:

D’una banda, administracions i operadores de carreteres (B2A), a través de la filial Emovis. De l’altra, empreses de flotes de vehicles (B2B), a través d’Eurotoll, que s’ha incorporat al Grup Abertis al 100% l’any 2017. Es tracta d’un dels principals emissors de dispositius de pagament electrònic o OBU (on-board-unit, segons les sigles en anglès) d’Europa.

Finalment, el ciutadà és el client directe de filials com Bip&Go and Bip&Drive, el sector dels dispositius de pagament de peatge.

SISTEMAS FREE-FLOW

Abertis ofereix serveis d’assessorament, disseny, implementació, operació i manteniment de solucions de mobilitat sense barrera (freeflow) a través de la divisió de tecnologia i serveis Emovis.

La divisió opera algunes de les infraestructures de peatge electrònic més grans del món al Regne Unit (Dartford Crossing, 160.000 vehicles al dia), Irlanda (M-50, 145.000 vehicles al dia), els Estats Units i el Canadà. És present en set països: Canadà, Estats Units, Puerto Rico, Regne Unit, Irlanda, França i Croàcia.

Eurotoll

El 2017, Abertis ha formalitzat l’adquisició del 100% d’Eurotoll amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament d’un negoci, el de la gestió del pagament electrònic del peatge per a vehicles pesants, complementari de les concessions de peatge. Aquesta adquisició permetrà, així mateix, millorar el posicionament d’Abertis davant la implantació del nou estàndard European Electronic Tolling Service (EETS) en diversos països d’Europa.
8.000 comptes de clients
150.000 dispositius a Europa
Servei en una xarxa de 55.000 quilòmetres de 16 països Oficines de representació a França, Bèlgica, Polònia i Hongria.

PRINCIPALS PROJECTES DE 2017

• Implementació i gestió del peatge electrònic free-flow al pont de Mersey (Regne Unit).

El Mersey Gateway Project és una de les iniciatives d’infraestructures més grans del Regne Unit dels últims anys i està considerat com un dels 40 principals projectes del Pla nacional d’infraestructures i un dels 100 principals projectes d’infraestructures del món (KPMG).

Inauguració: 14 d’octubre
Característiques: Pont de sis carrils sobre el riu Mersey entre les localitats de Runcorn i Widnes
VVehicles previstos: +65.000/dia
Fins a 1.000 dispositius de pagament emesos cada dia (abans de la inauguració)
Més de 80.000 usuaris registrats abans de la inauguració, el 60% per internet
Temps d’estalvi de viatge: des de 10 minuts fins a una hora en moments de gran afluència
• Modernització dels sistemes de peatge electrònic de l’autopista A25, un eix estratègic a la regió metropolitana de Mont-real (Canadà). El projecte es va dur a terme sense afectació del trànsit de la infraestructura.

• Autopistas ha instal·lat de manera definitiva, després d’un programa pilot, el pas de free-flow al peatge de la Roca, a l’autopista AP7. Aquesta tecnologia permet que el pagament del peatge es faci de forma automàtica, sense barreres i sense necessitat d’aturar-se, circulant a una velocitat de fins a 60 km per hora.

• Instal·lació del primer pòrtic de peatge electrònic bidireccional reversible i automàtic a Puerto Rico. El pòrtic disposa de 10 carrils, dos dels quals reversibles, cosa que permet canviar el sentit dels carrils automàticament sense intervenció humana i sense interrompre el trànsit per agilitar els trajectes a l’autopista. Actualment s’analitza la possibilitat de traslladar aquesta tecnologia a altres concessions del Grup.

• Road Usage Charge Pilot Project (RUC), projecte pilot de pagament per a ús en carretera a l’estat de Washington (EUA). El sistema RUC estableix el pagament segons la distància recorreguda, de manera que els conductors paguen en funció de quant utilitzen la xarxa viària de Washington, segons la quantitat de milles recorregudes.

Emovis s’encarregarà d’implementar un sistema de back-office que emmagatzemarà la informació al núvol, així com de proveir un dispositiu a bord (OBD-II) i tecnologia app que registraran el quilometratge dels usuaris i cobraran la quantitat establerta en funció del recorregut que hagin fet. Aquest projecte se suma al pilot que està en operació a l’Estat d’Oregon, amb la participació de 1.000 voluntaris.

A més a més, Emovis continua impulsant la recerca i el desenvolupament d’altres tecnologies com ara les càmeres tèrmiques per al càlcul dels eixos de vehicles pesants a través de la calor o les tecnologies de “fingerprint” per distingir la forma de vehicle i facilitar-ne el reconeixement.

INTEROPERABILITAT I DISPOSITIUS DE PAGAMENT

• El Grup Abertis treballa per fer del viatge una experiència còmoda i fàcil per al client.

• Eurotoll continua augmentant la interoperabilitat del seu dispositiu Tribox Air, proveït de DSRC/GNSS/GSM i tecnologia “Over the air”, un únic dispositiu per viatjar a França, Espanya, Portugal, Àustria, Bèlgica (el 2017) i, pròximament, Alemanya.

• Bip&Go i Bip&Drive, emissores de dispositius de pagament participades per Abertis, també avancen en la interoperabilitat dels seus dispositius no només entre països, sinó també per a ús més enllà de l’autopista (centres comercials, gasolineres, aparcaments…).

• El 2017, Bip&Drive ha llançat el primer ViaT exclusiu per a motoristes, un braçalet que incorpora el Via-T i que és vàlid a totes les autopistes d’Espanya, França i Portugal.

• VíasChile, a través d’Autopase, el seu emissor de dispositius de pagament, també ha avançat en la interoperabilitat entre les concessionàries de la divisió al país.

SISTEMES DE PAGAMENT AVANÇATS

El Grup Abertis continua innovant en sistemes i models de pagament.

• Autopistas ha llançat el Ronda Gi, un dispositiu gratuït ideat per facilitar la mobilitat d’entrada i sortida dels peatges de la circumval·lació de Girona a l’autopista AP-7. Amb el dispositiu, els vehicles que circulen per aquest tram gratuït no s’han d’aturar als peatges. A més, els clients que tenen el dispositiu obtenen avantatges i informació per planificar els viatges.

• VíasChile ha instal·lat el servei de pagament electrònic “Stop and go” a l’Autopista Libertadores i a Rutas del Pacífico. El dispositiu permet als vehicles passar per la barrera sense haver de pagar el peatge manualment. Es tracta de les dues úniques autopistes interurbanes del país que disposen d’aquests peatges multifunció, que no requereixen inscripció ni un contracte addicional, i tenen una única factura de cobrament. Xifres d’Autopista Los Libertadores: Augment de la capacitat de la via des de 250 fins a 650 vehicles/hora. Mitjana de menys de 6 segons per passar pel peatge.

Xifres d’Autopista Los Libertadores:
Augment de la capacitat de la via des de 250 fins a 650 vehicles/hora.
Mitjana de menys de 6 segons per passar pel peatge.

• A l’Argentina s’ha arribat a un acord amb el Banco Nación per crear un sistema de prepagament del peatge vinculat a la persona a través del telèfon mòbil.

• Emovis ha posat en marxa una aplicació que permet el pagament del peatge aplicat a l’autopista M-50 de circumval·lació de Dublín a través d’una aplicació de mòbil. A França, Sanef també està experimentat el pagament amb mòbil a l’autopista A13. Com a resultat d’aquestes millores, el percentatge de transaccions automàtiques o amb telepeatge s’ha incrementat al Grup fins al 76,4% (+2,9 pp) del total, el 62,9% de les quals només són de telepeatge (+2,8 pp). Entre les que més han crescut destaquen l’Argentina (+8,6 pp) i Itàlia (+5 pp).

ROAD TECH: UN ENTORN COL·LABORATIU

A través de l’associació i la col·laboració amb governs i innovadors grans i petits, el Grup vol accelerar l’evolució de les noves tecnològiques i el desenvolupament de tot el seu potencial en l’àmbit de les infraestructures.

Projecte Open Innovation: amb la voluntat de crear una plataforma per a una millor mobilitat, més seguretat i millor servei, el Grup Abertis ha iniciat una recerca de nous socis per crear un hub d’empreses de l’ecosistema Road Tech.

A França, a través del projecte Open Innovation, s’ha obert un procés de selecció de start-ups perquè puguin provar les seves innovacions a Sanef.

Open Innovation
20 empreses seleccionades
14 projectes presentats
4 empreses seleccionades per a col·laboració
5 projectes en fase d’aprofundiment
El Grup també treballa en un estudi sobre el futur de la mobilitat amb els experts del World Economic Forum.

Informe Road Tech, amb la Intelligence Economist Unit

Aquest any, Abertis ha treballat amb la divisió d’estudis del Grup The Economist en l’informe Road Tech: afrontant els reptes del creixement del trànsit, basat en entrevistes detallades amb importants experts en infraestructures, tecnologies i transports de diferents sectors i àrees geogràfiques per avaluar els reptes de la mobilitat del futur. L’informe s’ha presentat aquest any en ciutats com Barcelona, Madrid, Brussel·les o Dubai i ha servit per obrir el debat sobre com les noves tecnologies de carreteres (Road Tech) estan transformant el sector del transport i constitueixen la clau d’una mobilitat futura més intel·ligent i sostenible.


www.abertis.com/es/roadtechreport

GESTIÓ DE QUALITAT I ORIENTACIÓ AL CLIENT

El compromís amb la seguretat viària i les noves tecnologies té un objectiu clar: la satisfacció dels nostres clients.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

  • Prestar un servei de qualitat (fluïdesa, confort i informació al client)
  • Productes i serveis de qualitat amb impactes ASG positius
 
93% de la xifra de negoci
ISO 9001

GESTIÓ DE QUALITAT

El compromís amb la seguretat viària i les noves tecnologies té un objectiu clar: la satisfacció dels clients. El client és la raó de ser de totes les nostres iniciatives.

Aquesta orientació als clients ens impulsa a treballar en la gestió de qualitat de les autopistes a través de diferents línies de treball: la seguretat viària, la seguretat de la informació i l’obtenció i el manteniment de certificats internacionals que avalin la nostra gestió. Actualment, el Grup treballa en la definició d’un nou Llibre blanc sobre el sistema de gestió de qualitat que es proposa unificar totes les polítiques en la matèria del Grup i estandarditzar els processos de cada unitat de negoci per crear una visió comuna de la gestió de qualitat en tot el Grup.

GESTIÓ DE LA QUALITAT SEGONS XIFRA DE NEGOCI

El 92,6% de la xifra de negoci disposa d’un sistema de gestió de la qualitat implantat i/o certificat segons l’estàndard internacional ISO 9001. Aquest percentatge inclou totes les activitats excepte les desenvolupades a l’Índia. En el cas de Xile, el sistema està implantat a Autopista Central, que representa més del 50% del volum de negoci de l’activitat al país. A la resta d’autopistes es troba en procés d’implantació.

En alguns casos, com Puerto Rico (Metropistas) i l’Argentina (GCO), s’ha renovat la certificació durant l’any 2017 d’acord amb la versió més recent de la norma (la de 2015).

Les activitats a Espanya també disposen d’un sistema de gestió de la seguretat de la informació específic basat en l’estàndard internacional ISO 27001.

ENQUESTES DE QUALITAT AL CLIENT

Periòdicament es fan enquestes de satisfacció als usuaris, tant generals com específics de les infraestructures.
• El 2017, Autopistas ha presentat “Veu de client”, amb el qual es fa el monitoratge de la satisfacció dels clients a les àrees de servei a través d’enquestes amb un codi QR en els rebuts de venda del negoci de restauració.

També s’ha avançat en l’obtenció d’un índex de satisfacció dels clients i un índex de recomanació o NPS (net promoter score). Els resultats obtinguts permetran identificar les fortaleses que s’han de mantenir i analitzar les oportunitats de millora.

• Sanef (França), per la seva banda, ha obtingut el 2017 la primera posició a l’enquesta del Ministeri del Medi Ambient, l’Energia i el Mar amb relació a Qualitat de Client.

• A més de les enquestes generals, el 2017 l’Argentina ha portat a terme un exercici específic de mesurament de la satisfacció entre les persones usuàries de grues.

El 2017 s’han rebut 2,1 milions de consultes, queixes i suggeriments, de les quals pràcticament el 100% han estat resoltes. El Brasil, Xile i l’Argentina són els països que concentren el volum més important de comunicacions rebudes.

RESULTATS DE DIVERSES ENQUESTES FETES A CLIENTS (ESCALA DE L’1 AL 10)

  2016 2017
Espanya 6,9 6,7
França 8 7,9
Brasil 8 8,2
Itàlia 7,3 7,2
Xile 6,5 7,5
Puerto Rico 7,6 (bianual)  

COMUNICACIÓ AMB EL CLIENT

L’any 2017 s’ha intensificat l’ús de canals d’informació amb la millora dels existents, la creació de nous canals i l’aprofitament de les xarxes socials amb l’objectiu de consolidar un ecosistema de relació i diàleg amb els clients i els ciutadans.

INTERNET

• A4 Holding (Itàlia) i Eurotoll han estrenat una nova web el 2017, amb continguts i serveis renovats.

• Nou blog d’Autopistas (blog.autopistas.com), un espai de continguts sobre temàtiques relacionades amb la seguretat viària i el sector de la conducció, en el qual s’ofereixen reportatges, consells de conducció, articles del sector, informació d’actualitat i publicacions relacionades amb els resultats dels estudis del Centre de Seguretat Viària d’Autopistas (CESVI).

• Al Brasil s’està estudiant l’ús de la intel·ligència artificial per al xat del servei d’atenció al client.

XARXES SOCIALS

• Ús d’Instagram per acostar-se a l’usuari i promoure una conducció responsable a través dels hashtags: #onposepourlapause (Sanef) i #ContigoHastaDondeQuierasllegar (Autopistea).

• Arteris va oferir, amb motiu de l’operació sortida de l’estiu, la transmissió en viu a través del seu compte de Twitter d’imatges de càmeres de vigilància de la Litoral Sul.

• Autopistas ha creat el twitter d’atenció a clients i ha activat el perfil corporatiu a LinkedIn.

TV I RÀDIO

• A4 Holding (Itàlia) obre cada setmana el seu centre d’operacions a un equip de televisió local (Brescia, Verona, Vicenza i Pàdua) per a la gravació del programa “Qui Centro Operativo”, en el qual s’informa sobretot allò que pot ajudar a garantir la fluïdesa i la seguretat viària dels conductors durant el seu trajecte per l’autopista A-4 (previsions de trànsit, calendari d’obres, incidències per esdeveniments previstos…).

• Radio Sanef va reforçar aquest estiu el seu contingut informant de manera contínua sobre l’operació sortida. El 2017, Sanef 107,7 ha estat escollida per segon any consecutiu com la millor ràdio temàtica de l’any al Saló de la Ràdio.

PRESENCIAL

• VíasChile va reforçar les oficines mòbils d’atenció al client per facilitar el pagament electrònic a les zones allunyades dels nuclis urbans.

• Autopistas: jornades de portes obertes als centres de control i atenció al client de Segòvia i Logronyo amb una sessió d’educació sobre seguretat viària per a nens.