02

Carta del President

Benvolguts accionistes,

És un plaer per a mi presentar-los l'Informe Anual Integrat corresponent a l'exercici 2017. Un informe que, d'acord amb els requisits que estableix la normativa vigent en matèria de rendició de comptes, conté les dades financeres i no financeres que permeten consolidar una visió integrada de l'execució econòmica, ambiental, social i de bon govern de la nostra organització i donar així resposta a les expectatives dels diversos grups d'interès. L'Informe Anual Integrat i el seu annex han estat elaborats d'acord amb els principals estàndards internacionals en la matèria i revisats externament.

Els resultats de la nostra activitat al llarg de l’exercici 2017 reflecteixen el bon comportament del negoci impulsat pel creixement del trànsit als principals mercats. D’altra banda, l’ampliació de la participació a Sanef, a França, i a A4 Holding, a Itàlia, juntament amb la nova concessió de Via Paulista atorgada a Arteris al Brasil i l’acord assolit amb el govern argentí per a l’extensió de les concessions d’Ausol i GCO, són elements que ens permeten afrontar el futur amb optimisme. Aquestes operacions contribueixen a la renovació de la cartera de concessions, amb noves incorporacions que substitueixen aquelles que acabaran el seu recorregut els propers anys. Una estratègia enfocada a aconseguir l’estabilitat en la generació dels fluxos de caixa necessaris per assolir el compromís de generació de valor per als accionistes.

Podem qualificar el comportament de l’acció d’Abertis al llarg de 2017 com a excepcional en el sentit més estricte del terme. L’anunci d’oferta pública d’adquisició fet per Atlantia el mes de maig passat i la posterior oferta competidora anunciada per Hochtief a l’octubre plantegen una situació inèdita per a la companyia.

L’interès mostrat per aquests dos grups empresarials per assolir una posició de control de l’accionariat d’Abertis és mostra de l’atractiu que presenta avui la nostra companyia i avala una trajectòria d’èxit que ens ha permès situar-nos com a líders mundials del sector. Això, unit a l’elevada liquiditat del nostre valor en borsa, els ha permès compondre unes ofertes que han tingut una acollida molt positiva per part dels mercats.

Aquesta situació ha beneficiat els nostres accionistes, que han vist com el valor de les seves accions s’ha incrementat en prop d’un 40% en el conjunt de l’any, rendibilitat que s’afegeix al dividend total de 80 cèntims per acció corresponent a l’exercici 2017 que el Consell d’Administració ha acordat proposar a la Junta General d’Accionistes.

Des de la data del naixement d’Abertis, l’any 2003, i fins al final de 2017, la rendibilitat anual mitjana de l’acció ha estat del 10,28% comptant la revaloració en borsa, les ampliacions de capital alliberades i la rendibilitat per dividend. De la mateixa manera, durant els darrers cinc anys la rendibilitat acumulada s’eleva al 113% i la mitjana anual al 16% per a un accionista que hagués comprat les seves accions el 31 de desembre de 2012 i no les hagués venut fins al 31 de desembre de 2017.

En l’àmbit del govern corporatiu, aquest 2017 s’ha produït la incorporació com a consellers independents del Sr. Xavier Brossa Galofré i del Sr. Antonio Viana-Baptista. Amb aquests nomenaments, ratificats per la Junta General del mes de març, el Consell té nou consellers independents, el 60% del total.

També en aquest àmbit, el mes d’octubre passat el Consell d’Administració va acordar el trasllat del nostre domicili social, una decisió temporal destinada a protegir els interessos generals de la companyia i dels seus accionistes i evitar qualsevol incertesa en les circumstàncies actuals.

En matèria de responsabilitat social corporativa, Abertis ha renovat un any més el compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, coneguts com a Agenda 2030. En aquest sentit, s’ha incorporat a la iniciativa que desenvolupa la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides per promoure el coneixement i contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’àmbit empresarial.

Al llarg de 2017 hem treballat en el desenvolupament dels plans específics d’RSC a cada país i hem avançat en la incorporació de les noves activitats i països a l’anàlisi de materialitat. Hem desenvolupat accions de promoció de l’ecoeficiència i de l’economia circular que contribuiran a assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i de recuperació dels residus de construcció. I són igualment ambiciosos els objectius que ens hem marcat pel que fa a igualtat d’oportunitats i diversitat, com també en l’àmbit de la seguretat i la salut laborals.

M’agradaria destacar així mateix l’acord de col·laboració signat amb UNICEF per combatre la principal causa de mort d’infants en edat escolar, els accidents de carretera, oferint-los un trajecte segur fins a l’escola. Amb aquest acord, UNICEF reconeix el nostre compromís amb la seguretat viària i el programa de campanyes adaptades a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

Cada vegada hi ha més agències i entitats que avaluen el nostre compliment en matèria econòmica, ambiental, social i de bon govern. Aquestes avaluacions externes ens permeten continuar treballant permanentment en la millora de l’execució sistèmica de l’organització, la qual cosa ens ha portat a ser presents, un any més, en els principals índexs de sostenibilitat.

Per acabar, vull agrair-los, en nom del Consell d’Administració, la confiança que han dipositat en nosaltres i en la tasca dels milers de persones que, des de les empreses que constitueixen el grup Abertis, s’esforcen dia a dia per prestar un servei de la màxima qualitat als usuaris mitjançant unes infraestructures modernes, segures i sostenibles.

Moltes gràcies.

Salvador Alemany Mas
President

CARTA DEL VICEPRESIDENT - CONSELLER DELEGAT

Benvolguts accionistes,

L’any 2017 ha estat important per a Abertis. D’una banda, durant els darrers dotze mesos, el Grup ha entrat en nous països –l’Índia– i s’ha reforçat en els seus propis mercats –França, Itàlia i el Brasil– amb una inversió en creixement de prop de 3.700 milions d’euros. De l’altra, es compleix el període del Pla estratègic 2015-2017, completat amb èxit. És el resultat d’un important esforç col·lectiu de tot l’equip humà del Grup.

2017, INVERSIÓ I CREIXEMENT

El 2017, Abertis ha registrat creixements de doble dígit en les principals magnituds i tanca l’exercici amb un benefici net de prop de 900 milions d’euros i uns ingressos que, per primera vegada en la història, han superat els 5.000 milions d’euros.

Aquestes xifres han estat impulsades tant per la millora del marge operatiu com per la reducció dels interessos dels minoritaris després d’un ampli pla de compra de participacions executat durant l’exercici.

Així, a França, Abertis ha assumit el control del 100% de Sanef (des del 52% al tancament de 2016) i, a Itàlia, la companyia ha incrementat la participació en A4Holding amb l’adquisició de participacions minoritàries des del 51,4% inicial fins a més del 90% (fins al gener de 2018).

Durant els darrers dotze mesos, el Grup ha invertit més de 3.700 milions d’euros que li han permès augmentar la seva vida mitjana concessional i consolidar l’estratègia d’inversió contínua en la xarxa amb la mirada posada en dos objectius clars: la seguretat viària –a través del programa Road Safety– i l’adaptació de les nostres infraestructures a un món cada dia més digitalitzat i interconnectat –amb el programa Road Tech–, tots dos estratègics per al Grup.

PLA ESTRATÈGIC 2015-2017: COMPLIM ELS NOSTRES COMPROMISOS

L’exercici 2017 també és especial per a Abertis atès que tanca el període vinculat al Pla estratègic 2015-2017, que ha completat amb èxit i superant els seus compromisos en els quatre pilars estratègics: creixement, focalització, eficiències i retribució a l’accionista.

Entre 2015 i 2017 Abertis ha entrat en nous països a través de noves filials com Emovis o Eurotoll i amb la compra de noves concessions en països com Itàlia, el Brasil o l’Índia i es consolida com a líder mundial en el sector amb presència en 15 països d’Europa, Amèrica i Àsia.

D’altra banda, la companyia ha completat el procés de focalització en el sector d’autopistes, que ja suposa el 100% del negoci en els comptes consolidats del Grup.

Pel que fa a eficiències, Abertis ha intensificat l’esforç de recerca de sinergies en les operacions i entre les diverses empreses del Grup. Tres anys més tard, les filials internacionals destaquen per l’eficiència, l’adaptació a les necessitats del sector als països respectius i l’excel·lència en la gestió atès que aprofiten i comparteixen el know-how i les best practices del Grup arreu del món.

Finalment, Abertis ha continuat millorant la retribució a l’accionista amb un increment de la remuneració del 10% anual.

L’àmplia base accionarial d’Abertis –internacional i institucional– i els últims moviments accionarials són una mostra més del creixent atractiu que ofereix el projecte industrial i empresarial del Grup, que el 2017 s’ha col·locat al centre de l’atenció del sector de les infraestructures al món.

UN EQUIP COMPROMÈS AMB EL PROJECTE

A Abertis complim els nostres compromisos, la qual cosa és possible gràcies a l’esforç col·laboratiu diari de tot l’equip del Grup. El compromís amb el projecte, l’entusiasme per la millora contínua, la resolució davant els reptes del dia a dia i la capacitat d’adaptació al canvi en un entorn industrial en mutació permanent han permès l’assoliment de tots els objectius que ens vam fixar ara fa més de tres anys.

Avui, Abertis es consolida com a líder internacional en el sector d’autopistes i com un grup més internacionalitzat, competitiu, eficient, sostenible i atractiu per als seus col·laboradors, clients i accionistes. En definitiva, una companyia millor per a la societat.

Moltes gràcies per confiar en tot l’equip Abertis.

Francisco Reynés Massanet
Vicepresident-Conseller Delegat