06

Compliment i gestió del risc

ÈTICA I COMPLIMENT

El Grup Abertis està plenament compromès a exercir les seves activitats amb honradesa, integritat i d’acord amb les lleis en les relacions amb tots els seus grups d’interès.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

  • Desenvolupament d’una cultura organitzacional basada en principis ètics
  • Rebuig de tota forma de corrupció
 
211
Denúncies rebudes el 2017 (-11,3%)
 
84%
Denúncies resoltes

CODI ÈTIC

El Grup Abertis està plenament compromès amb l’exercici de les seves activitats amb honradesa, integritat i d’acord amb les lleis, tant en les relacions amb els empleats com amb la resta de persones que formen part dels seus grups d’interès.

Aquestes pautes de comportament es plasmen en el Codi Ètic del Grup Abertis, norma fonamental del Grup, els principis del qual es despleguen en normativa interna. Aquest Codi Ètic recull els principis i valors que han de guiar el comportament dels empleats, com també dels proveïdors, clients, distribuïdors, professionals externs i representants de les administracions públiques.

El Grup no tolera cap acte contrari al Codi Ètic i expressa formalment la condemna de qualsevol forma de corrupció i el seu compromís ferm amb el compliment de la legalitat. Qualsevol infracció comporta sancions de caràcter laboral per als emprats infractors, així com sancions de caràcter mercantil o administratiu per a la resta de persones que formen part dels grups d’interès.

La gestió de l’ètica i del model de prevenció penal està encarregada als comitès d’Ètica i de Prevenció Penal. El disseny, la implementació i la supervisió del compliment normatiu i l’execució del model de prevenció penal són portats a terme per les funcions de compliment del Grup Abertis. La Comissió d’Auditoria i Control d’Abertis fa un seguiment periòdic de les denúncies i irregularitats de totes les empreses del Grup.

PRINCIPALS ACCIONS 2017

• Formació:
–  Presencial, en matèria de prevenció de l’assetjament laboral.
–  Online, sobre ús indegut de la informació per a personal no directiu.
–  Campanya de refresc pel que fa a corrupció, conflictes d’interès, canal ètic, comitès d’ètica i de prevenció penal del Grup Abertis, assetjament laboral i gestió de la informació.

• Desplegament d’una metodologia comuna per a la valoració de riscos penals.

• Homogeneïtzació del model de prevenció penal a totes les unitats de negoci del Grup.

• Les societats franceses s’han adaptat als requeriments de la Llei Sapin II.

• Elaboració de les matrius de riscos i obligacions legals en medi ambient, laboral i prevenció de riscos laborals d’Abertis, que reforcen la gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient i la seguretat física dels empleats i proveïdors.

• Millora i actualització permanent de les polítiques i normes de Grup amb els requeriments de compliance.

CANAL ÈTIC

Totes les empreses del Grup, excepte les d’Itàlia i l’Índia, disposen de mecanismes de comunicació de tota classe d’irregularitats que garanteixen la confidencialitat en la investigació i l’anàlisi de totes les comunicacions rebudes.

Els corresponents comitès d’Ètica i de Prevenció Penal s’encarreguen d’investigar i proposar resolucions davant qualsevol denúncia o consulta sobre el Codi Ètic del Grup Abertis i/o els seus codis ètics locals.

El canal ètic d’Abertis estan disponibles a la pàgina web www.abertis.com, així com el Codi Ètic del Grup i les Normes de Compliance.

Programa d’integritat al Brasil

El 2017, Arteris ha llançat el seu Programa d’integritat (compliance) amb l’objectiu de garantir i promoure un ambient ètic per a l’empresa, els col·laboradors i terceres persones. El programa està estructurat en cinc pilars que sustenten el conjunt de mesures, instruments i responsabilitats per prevenir, detectar i resoldre o mitigar possibles riscos. El llançament del programa ha anat acompanyat d’una campanya de conscienciació i formació obligatòria sobre el codi de conducta d’Arteris.

MODEL DE GESTIÓ DE COMPLIANCE

DENÚNCIES RESOLTES PER TIPOLOGIA DE RESOLUCIÓ

La reducció de les denúncies rebudes i descartades respecte a 2016 indica una millora en el coneixement d’ús i la implantació dels procediments de sensibilització i formació relacionats amb el Codi Ètic.

El 2017, a més de la resolució de les denúncies rebudes durant l’any, també s’ha treballat en la gestió d’aquelles que van quedar pendents de resoldre durant l’exercici anterior. D’aquestes, el 85,7% han estat resoltes.

DISTRIBUCIÓ DE LES DENÚNCIES

DISTRIBUCIÓ DE LES DENÚNCIES REBUDES PER PAÍS


CONTROL DE RISCOS

El Grup Abertis té implantat un model de gestió de riscos en tots els països on desenvolupa la seva activitat.
TIPUS DE RISC RISCOS PRINCIPALS MESURES DE CONTROL
Riscos de l’entorn, regulatoris i els derivats de la naturalesa específica dels negocis del Grup • Descensos de demanda a causa de la situació econòmica d’alguns països.

• Creació d’infraestructures alternatives.

• Riscos derivats de la integració d’adquisicions.

• Canvis de mobilitat.

• Entrada de nous competidors en alguns sectors d’activitat.

• Canvis regulatoris i canvis sociopolítics.

• Riscos catastròfics.
• Política d’internacionalització i creixement selectiu i comitès d’inversions.

• Col·laboració amb les administracions públiques.

• Plans d’eficiència.

• Coordinació per assegurar el compliment adequat de la legislació local vigent i l’anticipació a les novetats normatives.

• Cobertura d’assegurances.
Riscos financers • Risc de tipus de canvi.

• Risc de liquiditat.

• Risc del tipus d’interès de fluxos d’efectiu.

• Risc de refinançament de deute i variacions de la qualificació creditícia (ràting).
• Seguiment de la política de gestió de tipus d’interès i de tipus de canvi.

• Monitoratge i allargament del venciment del deute i vigilància de potencials impactes en la qualificació creditícia (ràting).
Riscos industrials • Seguretat de clients i empleats.

• Riscos d’adaptació i resposta ràpida als canvis tecnològics en sistemes d’explotació i a l’aparició de noves tecnologies.

• Riscos de control dels projectes de construcció.

• Riscos del correcte manteniment i la qualitat de les infraestructures.

• Riscos de formació i retenció del talent.

• Dependència de proveïdors.

• Interrupció de negoci.

• Riscos mediambientals entales.
• Polítiques, procediments, plans i sistemes de control específics per a cada àmbit.

• Seguiment i control dels programes d’inversions (comitès opex i capex).

• Plans de millora de la seguretat viària, d’operacions i de sistemes de gestió (trànsit túnels).

• Seguiment i anàlisi dels riscos i implantació d’un programa corporatiu d’assegurances.

• Sistemes de gestió ambiental.
Risc d’informació financera, frau i compliment • Integritat i seguretat de la informació financera i de les operacions.

• Frau de manipulació d’informació, corrupció i apropiació indeguda.

• Fiscal.

• Compliment legal, de normativa interna i contractual.
• Model organitzatiu i de supervisió dels Sistemes de Control Intern de la Informació Financera (SCIIF).

• Model de compliance desplegat en el Grup.

PRINCIPALS RISCOS I CONTROL INTERN

El Grup Abertis està exposat a diferents riscos inherents als diferents països on opera, per la qual cosa té implantat un model de gestió de riscos, aprovat i monitorat per la Comissió d’Auditoria i Control, aplicable a totes les unitats de negoci i corporatives en tots els països on desenvolupa la seva activitat.

CONTROL INTEGRAL DEL RISC

Els membres dels òrgans d’Administració de la companyia es comprometen que els riscos rellevants del Grup es trobin degudament identificats, valorats i prioritzats, així com a establir els mecanismes i principis bàsics per assolir un nivell de risc que permeti un creixement sostenible del valor de l’acció i de la retribució a l’accionista, la protecció de la reputació del Grup, el foment de les bones pràctiques de Govern Corporatiu i la prestació d’un servei de qualitat en totes les infraestructures operades pel Grup.

L’any 2017, els principals riscos materialitzats són els relacionats amb la inestabilitat política i social en algun dels països en què opera el Grup (mitigats amb la internacionalització i la diversificació geogràfica), amb la persistència en la restricció de la disponibilitat i de les condicions de finançament públic i privat en alguns països (mitigats amb una estricta disciplina financera), amb els danys com a conseqüència de condicions climatològiques adverses (mitigats mitjançant una política corporativa de cobertures d’assegurances i plans de contingència) i amb la reducció de la vida mitjana de les concessions d’autopistes (mitigats amb la consecució de nous acords publicoprivats en la majoria de països on opera el Grup).

CATEGORIES DE RISC DE VOLUM

VALORACIÓ DE RISCOS PER CATEGORIA

MODEL DE CONTROL I GESTIÓ DE RISCOS D'ABERTIS