ENTORN


MAGNITUDS I RESULTATS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Créixer en noves concessions de forma rendible i amb disciplina financera
 • Promoure acords amb les administracions per augmentar-ne la vida mitjana i optimitzar les tarifes
 • Augmentar ingressos i gestionar eficientment les despeses per fer créixer els cash flows recurrents
 
5.323 Mn€ +13%
Ingressos
 
2.058 Mn€ +10%
Ebit
 
3.480 Mn€ +14%
Ebitda
 
897 Mn€ +13%
Benefici net

MAGNITUTS CONSOLIDADES

El 2017 s’ha mantingut l’evolució positiva del trànsit a les autopistes del Grup, el qual continua creixent a un bon ritme als principals mercats de la companyia. Hi destaquen els consistents nivells d’activitat assolits a Espanya, Xile i Itàlia, així com el continuat creixement a França i el canvi de tendència al Brasil. L’Índia, mercat que s’ha incorporat al Grup el 2017, també ha experimentat un creixement notable del trànsit. L’evolució negativa de l’activitat a Puerto Rico es deu principalment a l’impacte de l’huracà Maria el setembre passat.
Trànsit 2017 IMD Var. IMD
Espanya 20.876 +3,9%
França 24.836 +1,5%
Itàlia 64.589 +3,2%
Brasil 18.255 +3,2%
Xile 26.810 +4,0%
Puerto Rico 64.645 -2,9%
Argentina 82.825 -1,7%
Índia 19.613 +9,6%
Total Abertis 24.368 +2,5%

COMPTE DE RESULTATS* GENER-DESEMBRE 2017 (Mn€)

  Des. 2017 Des. 2016 Variació
Ingressos d’explotació 5.323 4.707 13%
Despeses d’explotació -1.843 -1.642  
Ebitda 3.480 3.065 14%
Ebitda comparable     7%
Amortització i deterioració -1.422 -1.192  
Resultat d’explotació (Ebit) 2.058 1.872 10%
Resultat financer net -786 -611  
Posada en equivalència 19 30  
Impost de societats -365 -287  
Activitats interrompudes 72 7  
Interessos dels minoritaris -102 -216  
Benefici net 897 796 13%
Benefici net comparable     24%
* Compte de resultats consolidat de 2016 reexpressat considerant l’impacte de la classificació de les activitats interrompudes en aplicació de la NIIF 5

INGRESSOS

Els ingressos s’han incrementat un 13%, fins a 5.323 milions d’euros, principalment a causa de la consolidació per integració global d’A4 i de les dues autopistes a l’Índia, l’evolució positiva de l’activitat i l’impacte favorable pel tipus de canvi del real brasiler i el pes xilè.

El 74% dels ingressos d’Abertis procedeixen de fora d’Espanya. El mercat francès es consolida com el més important per al Grup (32%), seguit d’Espanya (26%).
Ingressos 2017 Mn
Espanya 1.362
França 1.690
Itàlia 423
Brasil 851
Xile 514
Puerto Rico 131
Argentina 227
Resta del món 122
Holding 3
Total Abertis 5.323

EBITDA

El marge brut d’explotació (EBITDA) va ser de 3.480 milions d’euros, un 14% més, tot i que descomptant-ne impactes de perímetre i altres de no recurrents l’EBITDA comparable va créixer un 7% més que l’exercici anterior.

Els resultats del Grup s’han vist afavorits així mateix per la implantació d’una sèrie de mesures de millora de l’eficiència i l’optimització de les Ebitda 2017 Mn€ Espanya 1.112 França 1.161 Itàlia 215 Brasil 429 Xile 402 Puerto Rico 92 Argentina 71 Resta del món 35 Holding -36 Total Abertis 3.480 despeses d’operacions, en les quals el Grup continuarà posant l’accent els propers exercicis.

El resultat de les operacions (EBIT) de l’exercici ha crescut un 9,9%, un 9,2% en termes comparables.
Ebitda 2017 Mn
Espanya 1.112
França 1.161
Itàlia 215
Brasil 429
Xile 402
Puerto Rico 92
Argentina 71
Resta del món 35
Holding -36
Total Abertis 3.480

RESULTAT FINANCER

El resultat financer net és de -786 milions d’euros, dels quals -677 milions d’euros corresponen al cost financer del deute i, la resta, -107 milions d’euros.

SOCIETATS POSADES EN EQUIVALÈNCIA

L’aportació de les societats registrades pel mètode de posada en equivalència és de 19 milions d’euros.

IMPOST DE SOCIETATS

La despesa per impost de societats és de 365 milions d’euros. Les taxes fiscals dels principals països on opera Abertis són les següents: Espanya, 25%; França, 39,4% (davant d’un previ del 34,4%); Itàlia, 27,9% (davant d’un previ del 31,4%); el Brasil, 34%, i Xile, 25,5% (davant d’un previ del 24%).

RESULTAT

El resultat consolidat de l’exercici 2017 atribuïble als accionistes ha assolit 897 milions d’euros, xifra que suposa un augment del 13% respecte al de 2016 i del 24% en termes comparables.

CASH FLOW

Durant l’any 2017, Abertis ha generat un cash flow brut (abans d’inversions i pagament de dividends) de 2.073 milions d’euros. El cash flow discrecional ha estat de 1.987 milions d’euros, que en termes comparables és un 11,5% superior al de 2016. El flux de caixa del Grup és suficient per sostenir el pla d’inversions que està portant a terme la companyia per millorar la infraestructura dels seus actius i també li permet mantenir un dels seus pilars estratègics principals: la remuneració a l’accionista.

BALANÇ

Els actius totals el 31 de desembre de 2017 assoleixen 29.831 milions d’euros, la qual cosa suposa una reducció del 4,3% respecte al tancament de l’exercici 2016, principalment a causa de l’impacte de la compra de participacions minoritàries d’HIT i A4 Holding i de la depreciació del real brasiler, el pes xilè i el dòlar americà.

El patrimoni net consolidat, per la seva banda, ha assolit 4.777 milions d’euros i és un 30,8% inferior a l’existent al tancament de 2016 a causa de l’impacte de la compra de minoritaris i les diferències negatives de conversió, entre altres factors.

BALANÇ GENER-DESEMBRE 2017 (Mn€)

  Des. 2017 Des. 2016
Immobilitzacions materials i immaterials 20.128 22.506
Immobilitzacions financeres 4.075 4.281
Actius corrents 1.373 1.819
Tresoreria 2.458 2.529
Actius mantinguts per a la venda 1.796 50
Total actiu 29.831 31.186
Patrimoni net 4.777 6.901
Deute financer no corrent 16.217 15.210
Passius no corrents 4.988 5.348
Deute financer corrent 1.608 1.695
Passius corrents 1.613 1.988
Passius mantinguts per a la venda 628 44
Total pasiu 29.831 31.186

INVERSIONS

PRINCIPALS INVERSIONS EL 2017

Creixement inorgànic:

• L’adquisició d’un 47,45% addicional de Holding d’Infrastructures de Transport (HIT), societat que controla el 100% de Sanef, amb la qual cosa se n’assoleix el 100% del control (2.214 milions d’euros).

• El tancament de la compra de dues autopistes a l’Índia (133 milions d’euros).

• L’adquisició d’un 32,16% addicional d’A4 Holding (179 milions d’euros).

• L’adjudicació de la concessió de Via Paulista, al Brasil, a 30 anys (396 milions d’euros).

Inversions 2017 (Mn€) Operativa Expansió Expansió inorgànica Total
Espanya 12 6 0 19
França 39 151 2.214 2.404
Itàlia 1 15 179 195
Brasil 24 458 396 878
Xile 4 80 0 83
Resta del món 5 9 135 148
Holding 1 0 0 1
Total Abertis 85 719 2.924 3.728
Creixement orgànic / Ampliació de capacitat de les autopistes

• Al Brasil, Arteris continua portant a terme treballs d’ampliació i millora de les autopistes, entre els quals el 2017 destaquen els de recuperació de ferms, la fi de la duplicació de la Serra do Cafezal a Regis Bittencourt, la duplicació de carrils a Fluminense i les obres del Contorn de Florianópolis a Litoral Sul (458 milions d’euros).

• A França, Sanef ha continuat treballant en la millora de la seva xarxa en el marc de l’acord assolit el 2016 amb el Govern francès (Pla Relance). Hi destaquen les obres de construcció d’una tercera estructura al viaducte de Guerville (151 milions d’euros).

• A Xile destaquen la construcció del nou pont Maipo, a Autopista Central, i la construcció d’un nou tram a Autopista Los Andes (80 milions d’euros).

GESTIÓ FINANCERA

Abertis ha aconseguit reduir el cost mitjà del deute consolidat fins al 4% el 2017.

OBJECTIU ESTRATÈGIC

 • Disposar d’una estructura financera sanejada i eficient
Operacions de refinançament
Més de 10.000 Mn€
2015-2017

PRINCIPALS OPERACIONS FINANCERES EL 2017

Abertis ha signat contractes de préstec amb entitats de crèdit per un valor total de 2.140 milions d’euros i amb venciments entre 2018 i 2022.

• Al llarg de l’any s’han emès pagarés amb venciments trimestrals. Al tancament de 2017 queda viu un pagaré per import de 100 milions d’euros amb venciment el gener de 2018.

• HIT, filial francesa d’Abertis, ha emès bons per import de 1.000 milions d’euros: 500 milions d’euros amb venciment el 2023 i 500 milions d’euros amb venciment el 2027.

• HIT ha recomprat bons per un import de 140 milions d’euros d’una emissió anterior amb venciment l’octubre de 2021, amb un tipus d’interès del 4,875%.

• A4 Holding ha recomprat bons d’una emissió que vencia el 2020 per un import de 200 milions d’euros.
• Arteris ha emès noves obligacions per 1.615 milions de reals brasilers (aproximadament 407 milions d’euros al tancament del 31 de desembre de 2017), disposades en dos trams, el primer amb venciment a l’octubre de 2022 i cupó CDI 12m + 1,60% i el segon amb venciment a l’octubre de 2024 i cupó IPCA 12m + 5,09%.

• Arteris també ha emès un bo per 72 milions de reals brasilers (aproximadament 18 milions d’euros) amb venciment el gener de 2018 i cupó CDI 12m+1,80%.

• VíasChile ha tancat el rescat voluntari de bons d’Autopista Los Libertadores per un import de 120 milions d’euros i de Rutas del Pacífico per un import de 190 milions d’euros (en aquest darrer cas s’ha completat el gener de 2018).

Amb aquestes operacions, el Grup allarga el perfil de venciments de deute i posa en relleu l’eficiència en la gestió activa del balanç de la companyia. Així mateix, reforça la seva capacitat d’aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat de crèdit per aconseguir condicions atractives i continuar generant valor per als accionistes.

Crèdit sostenible

Abertis ha signat el primer crèdit sostenible amb ING per un import total de 100 milions d’euros a tres anys amb la possibilitat d’allargar-ne el venciment un any addicional. Aquest crèdit es caracteritza pel fet que el seu cost està indexat al comportament mediambiental, social i de govern corporatiu (ASG) de la companyia, de manera que si es produeix ha una evolució positiva en aquesta matèria, se’n redueix el cost.
El mesurament del ràting de sostenibilitat aplicable al crèdit subscrit amb ING ha estat portat a terme per l’agència de ràting Sustainalytics, una firma independent líder en anàlisis i avaluacions ASG que dona suport a inversors de tot el món en el desenvolupament i la implementació d’estratègies d’inversió responsable.

ESTRUCTURA FINANCERA

Seguint les polítiques definides pel Consell d’Administració, l’estructura financera del Grup Abertis busca limitar els riscos als quals aquest està exposat atesa la naturalesa dels mercats on opera.

Abertis manté un alt percentatge del deute a tipus fix o fixat a través de cobertures, la qual cosa minimitza en gran mesura els possibles efectes de tensions en el mercat de crèdit.

El deute financer net d’Abertis s’ha incrementat en 990 milions d’euros el 2017, principalment a causa de l’impacte de les adquisicions de minoritaris a Itàlia i França, el pagament de dividends, l’adquisició de les autopistes a l’Índia i les inversions operatives i d’expansió portades a terme durant l’exercici.
  2017 2016
Deute net 15.367 Mn€ 14.377 Mn€
Deute net/Ebitda 4,4x 4,7x
Vencimient deute 5,3 anys 5,9 anys
Deute a tipus fix o fixat a través de cobertures 79% 90%
Cost mitjà del deute consolidat 4,0% 4,8%

QUALIFICACIÓ CREDITÍCIA

Agència Data d’avaluació Qualificació Perspectiva
Fitch Ratings      
Llarg termini 25/10/2017 BBB+ Rating Watch Negative
Curt termini 25/10/2017 F2 Rating Watch Negative
Standard & Poor’s      
Llarg termini 24/10/2017 BBB Developing Outlook

RETRIBUCIÓ AL ACCIONISTA

Abertis ha augmentat un 10% la retribució a l’accionista l’any 2017.

OBJECTIU ESTRATÈGIC

 • Creixement sostenible del valor de l’acció i de la retribució
Rendibilitat anual
+16%
2013-2017
TACC en Borsa
+10% Mn€
2009-2017
Dividends meritats
792 Mn€
2017

EVOLUCIÓ DE L’ACCIÓ D’ABERTIS EL 2017

  2017
Preu tancament 18,55 € / acción
Preu màxim 19,06 €
Preu mínim 13,24 €
Nombre d’accions 990.381.308
Capitalització 18.372Mn€
Rendibilitat anual 2013-2017* +16%
Autocartera 8%
* Inclou la revaloració en borsa, les ampliacions de capital alliberades i la rendibilitat per dividend per a un accionista que hagi comprat les accions el 31 de desembre de 2012 i no les hagi venut fins al 31 de desembre de 2017.

DIVIDEND

El 3 d’abril de 2017, la Junta General d’Accionistes d’Abertis va acordar la distribució d’un segon i últim pagament del dividend 2016 amb càrrec a reserves voluntàries disponibles de 0,37 euros bruts per acció, el qual s’ha fet efectiu l’abril de 2017. Amb això, el dividend total 2016 ha estat de 0,73 euros bruts per acció, la qual cosa representa 723 milions d’euros i suposa un increment del 10% sobre el total distribuït amb càrrec als resultats de l’exercici anterior.

La Junta d’Accionistes esmentada va acordar oferir als accionistes la possibilitat d’optar entre percebre el segon pagament del dividend 2016, de 0,37 euros bruts per acció, en efectiu o mitjançant l’adjudicació d’accions d’Abertis Infraestructuras, SA procedents de les accionis pròpies mantingudes per la Societat. El 15,3% del capital social d’Abertis Infraestructuras, SA ha optat pel cobrament d’aquest dividend en accions pròpies de la Societat, la qual cosa ha suposat el lliurament de 2,9 milions d’accions pròpies representatives del 0,29% del capital social d’Abertis Infraestructuras, SA.

El Consell d’Administració ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d’Accionistes el repartiment d’un segon i últim pagament de dividend 2017 de 0,40 euros bruts per acció. Amb tot això, considerant el primer pagament per dividend ja distribuït, també de 0,40 euros/ acció, el dividend total 2017 serà de 792,3 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 10% sobre el total distribuït el 2016.

Així, complint el compromís establert al Pla estratègic 2015-2017, la remuneració a l’accionista ha tingut un increment mitjà del 10% anual en el període (concretament un 10% el 2017, un 11% el 2016 i un 10% el 2015).

ESTRUCTURA ACCIONARIAL*

* Segons notificació tramesa a Abertis el desembre de 2017 i el desembre de 2016: Participació a través de Criteria Caixa, SAU del 15,07% i d’Inversiones Autopistas, SA del 6,07% i a través d’un pacte de sindicació amb G3T, SL i BCN Godia, SLU del 0,26% i el 0,15%, respectivament (al tancament de l’exercici 2016 el 15,08% a través de Criteria Caixa, SAU i el 7,17% a través d’Inversiones Autopistas, SA).

ENTORN


CONTRIBUCIÓ FISCAL

La política fiscal d’Abertis es basa en la transparència i l’aplicació de la llei tributària de forma responsable i prudent.
Contribució tributària total
1.832 Mn€
Contribució fiscal
219.339 €
per quilòmetre d’autopista de gestió directa
El Grup està compromès amb el seu deure de pagament de tributs per contribuir a les finances públiques que proveeixen els serveis públics imprescindibles per al progrés i el desenvolupament socioeconòmic dels països on opera.

Des de l’any 2014, Abertis està adherida voluntàriament al Codi de Bones Pràctiques Tributàries, que conté unes recomanacions acordades entre l’Administració Tributària espanyola i el Fòrum de Grans Empreses, els principis d’actuació del qual compleix.

Abertis, seguint els principis que han regit la seva forma d’actuar des que es va constituir, evita la utilització d’estructures, processos o sistemes de caràcter opac amb finalitats tributàries que persegueixin traslladar beneficis a jurisdiccions de baixa tributació (paradisos fiscals) o impedir el coneixement, per part de les administracions tributàries, del responsable final de les activitats o del titular últim dels béns o drets implicats. A més a més, el Consell d’Administració és informat regularment de les polítiques fiscals aplicades.

CONTRIBUCIÓ TRIBUTARIA 2017

País** Contribució total (Mn€)
França 867
Espanya 237
Argentina 216
Brasil 215
Xile 141
Itàlia 132
Altres** 24
Total 1.832
* Canvis de perímetre respecte a 2016: Itàlia inclou Grup A4 Holding per tot l'any 2017 i l'epígraf Altres inclou Trichy Tollway Pvt Ltd i Jadcherla Expressways Pvt Ltd concessionàries de l'Índia des de la data d'adquisició (2/3/17).
** Inclou Regne Unit, Holanda, Puerto Rico, Mèxic, Índia, entre d'altres.

CONTRIBUCIÓ TRIBUTARIA 2017

Abertis fa una contribució econòmica i social quantificable mitjançant el pagament d’impostos a les administracions dels diferents països on opera, pagaments que impliquen un elevat esforç de compliment de les obligacions formals d’informació i col·laboració amb l’Administració Tributària així com responsabilitats rellevants.

Seguint la metodologia de l’OCDE, basada en el criteri de caixa, la contribució tributària total del Grup Abertis el 2017 ha estat de 1.832 milions d’euros, dels quals 811 milions corresponen a impostos suportats i 1.021 a impostos recaptats. En aquest sentit, el Grup Abertis inclou totes les societats dependents que consoliden pel mètode d’integració global*.

El 2017, per cada 100 euros de xifra de negoci d’Abertis, 34 euros s’han destinat al pagament d’impostos. Concretament, 15 euros al pagament d’impostos suportats i 19 euros al pagament d’impostos recaptats.

D’altra banda, la contribució fiscal per quilòmetre d’autopista de gestió directa d’Abertis és de 219.339 euros, 94.053 dels quals corresponen a impostos suportats i 125.286 a impostos recaptats.
* Inclou els impostos pagats pel grup Hispasat per un import de 58 M€ (43 M€ d’impostos suportats i 15 M€ d’impostos recaptats).
Els impostos suportats són aquells que suposen un cost efectiu per a la companyia (pagaments per impost sobre beneficis, tributs locals, tributs indirectes sobre béns i serveis i la quota empresarial de la Seguretat Social).
Els impostos recaptats són aquells que no repercuteixen en el resultat però que són recaptats per Abertis per compte de l’Administració Tributària o són ingressats per compte d’altres contribuents (impost sobre el valor afegit, retencions i quota del treballador de la Seguretat Social).

CONTRIBUCIÓ AL MEDI AMBIENT

Abertis aplica mesures preventives de preservació de l’entorn i de reducció de la contaminació per tal de conformar un model d’explotació més eficient, responsable i sostenible.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Reducció de la petjada de carboni
 • Desenvolupament de productes i serveis amb criteris ambientals i socials positius
 • Innovació sobre la base de criteris d’economia circular de la cadena de valor de l’activitat
 • Potenciar i conservar el capital natural
 
-13%
emissions de CO 2e (abasts 1 i 2) (T/ M€ de xifra de negoci)*
* Perímetres 2016 i 2017 no comparables.
 
23 Mn€ +3%
destinats a medi ambient
El Grup Abertis aplica un conjunt de mesures destinades a minimitzar l’impacte ambiental, les quals comencen ja des de la fase de disseny de la infraestructura, en la qual es busca l’equilibri entre la sostenibilitat i la viabilitat econòmica i tècnica. Això permet definir i implantar mesures preventives de preservació de l’entorn i de reducció de la contaminació per conformar un model d’explotació més eficient, responsable i sostenible.

El 79,6% de la xifra de negoci disposa d’un sistema de gestió ambiental implantat i/o certificat segons l’estàndard internacional ISO 14001.

CANVI CLIMÀTIC

Abertis ha identificat formalment els riscos i les oportunitats derivats del canvi climàtic i es troba en fase de valorar-los econòmicament, en el marc de la gestió de riscos corporativa i dels projectes específics desenvolupats en aquesta matèria.

Les emissions derivades de l’ús de les infraestructures, així com la intensitat relacionada amb els combustibles líquids i els materials i l’energia utilitzats en el manteniment i la construcció d’aquesta, són algunes de les fonts principals d’emissió vinculades a l’activitat.

Abertis participa cada any en l’anàlisi d’execució i gestió en matèria de canvi climàtic que porta a terme l’organització Carbon Disclosure Project, mitjançant l’elaboració d’un informe detallat sobre la gestió de riscos i oportunitats i el detall de la petjada de carboni. Per a Abertis, el càlcul de la petjada, expressat en tones de CO2 e, és un element fonamental per determinar i focalitzar en quines àrees i processos és prioritari actuar, com també per avaluar els avenços que es produeixen com a resposta a les accions implantades en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
L’any 2017, les emissions de CO2 e dels abasts 1 i 2 han disminuït un 13% en termes relatius a la xifra de negoci respecte a 2016 en perímetre no constant. Si s’inclou una estimació de les emissions de CO2 e d’abasts 1 i 2 de les noves incorporacions (Índia i Itàlia) a l’exercici 2016, l’evolució suposaria un increment del 3,5%. Les emissions totals amb relació a la xifra de negoci s’han incrementat un 16,6%*.
* Les emissions incloses en el càlcul de la petjada de carboni són les següents: emissions d’abast 1: emissions derivades del consum directe de combustibles i de gasos refrigerants; emissions d’abast 2: emissions indirectes derivades del consum d’electricitat; emissions d’abast 3: altres emissions indirectes derivades dels proveïdors de l’organització i l’ús dels productes i serveis prestats per l’organització (incloent-hi els vehicles que transiten per les autopistes).
Del total de les emissions del Grup l’any 2017, el 86,3% de les emissions contaminants procedeixen dels vehicles que transiten per la seva xarxa d’autopistes. En aquest sentit, Abertis treballa per facilitar la circulació i implantació de vehicles més ecològics, silenciosos i segurs a les seves vies (vegeu apartat Road Tech).

A més a més, pel que fa a la gestió de les emissions d’abasts 1 i 2, s’han desenvolupat diferents actuacions destinades a contribuir a l’objectiu global de reducció establert.

• El 2017, Autopistas ha obtingut la certificació de qualitat ambiental concedida per la Generalitat de Catalunya que reconeix la flota del parc mòbil d’Aucat i Invicat com a vehicles respectuosos amb el medi ambient i que contribueixen a l’ecoeficiència i la sostenibilitat. Aquesta actuació s’ha desenvolupat en el marc del desplegament del pla de mobilitat sostenible formalitzat durant l’exercici.

• Entre les mesures implantades per Autopistas a través del seu Pla director de manteniment elèctric es troben la regulació del flux d’enllumenat, l’optimització de l’enllumenat exterior o la renovació i instal·lació de lluminàries de tecnologia LED.

• Al Brasil s’han instal·lat panells fotovoltaics, sistemes de recollida de material reciclat i un centre de separació de residus.

ECONOMIA CIRCULAR

 
346.046 Tn
Residus generats
La gestió adequada dels residus està integrada en l’operativa diària. El manteniment de les carreteres és una altra via en què es pot reduir la petjada ambiental, sovint a través de l’R+D.

Durant l’any 2017 han continuat els treballs per al desenvolupament de projectes conjunts amb l’objectiu d’identificar la viabilitat de reutilitzar residus de construcció per a la conservació dels ferms.

S’estan explorant així mateix possibles acords de col·laboració amb diferents grups d’interès per a la reutilització dels residus generats per l’activitat, incloent-hi la potencial valorització energètica, i s’han instal·lat contenidors específics per a la recuperació d’aquest tipus de residus a les obres.
 
99,7%
Residus no perillosos
 
0,3%
Residus perillosos
 
77,7%
Residus de construcció
 
49,7%
Llots comuns humits
Si bé la majoria d’aigües residuals generades per l’activitat són assimilables a les domèstiques, en aquells casos en què no ho són s’estableixen les mesures corresponents per gestionar-les adequadament, incloent-hi basses de contenció i altres tècniques de tractament i depuració.

Cal destacar el tractament d’aigües residuals mitjançant l’ús d’arrels i la instal·lació de dipòsits de recollida d’aigües de pluja al Brasil amb l’objectiu d’optimitzar els consums d’aigua i promoure accions relacionades amb els processos productius circulars.

• Sanef (França) avança en el seu programa de protecció dels recursos aqüífers que, en el marc del Pla Relance, suposarà una inversió total de 55 milions d’euros. El 2017 s’ha treballat en la construcció de basses de recollida i tractament d’aigües en 12 localitzacions a les autopistes A4 i A1, amb una inversió de 25 milions d’euros.

• A Autopista Los Libertadores (VíasChile), on l’aigua per a rec és escassa, es va implementar un sistema de reutilització d’aigües tractades amb el qual es poden regar les àrees de paisatgisme del tram urbà d’aquesta ruta. Aquest projecte va permetre incrementar la disponibilitat d’aigua al sector, reduir el temps i el cost de traslladar-la i reduir les emissions per transport.

BIODIVERSITAT I CAPITAL NATURAL

1.418,3 quilòmetres de les autopistes estan ubicats en zones d'especial protecció per a la biodiversitat, principalment a França, Brasil, Espanya i Itàlia.

MESURES DE PREVENCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL (BIODIVERSITAT):

– Plans d’emergència
– Plans de conservació i neteja
– Programes de seguiment ambiental
– Programes de recuperació de passius ambientals – Campanyes de sensibilització i educació
– Instal·lació de passos de fauna i tanques
– Plantacions compensatòries

• La sensibilització és una altra eina utilitzada pel Grup per aconseguir reduir la seva petjada ambiental. Així, al Brasil, a través d’Arteris, desplega campanyes de sensibilització en època de vacances així com amb motiu del Dia de l’Aigua, el Dia del Medi Ambient, el Dia de l’Arbre i altres. A Espanya també aposta per la conscienciació dels socis i les empreses col·laboradores mitjançant l’establiment d’exigències respecte a les millors pràctiques ambientals. I a França ha continuat les accions de sensibilització relacionades amb la biodiversitat de l’entorn de les autopistes.

• A més, al Brasil s’han instal·lat kits d’emergència ambiental a les obres i s’ha fet una supervisió específica d’aquestes en matèria ambiental, juntament amb estudis específics de fauna.

• A l’Índia col·laborem amb el Govern en la campanya “Missió per a una Índia neta”, que té com a objectiu impulsar els estàndards d’higiene per garantir unes vies més netes.

MESURES DE PREVENCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL (SOROLL):

– Instal·lació de pantalles acústiques
– Mesurament de l’impacte acústic mitjançant punts de control

Durant l’any 2017 s’han fet estudis d’impacte acústic en un total de 2.511 quilòmetres, principalment a Espanya, el Brasil, Xile i Itàlia, xifra que suposa el 31% del total de quilòmetres gestionats.

• França ha treballat en l’aïllament de les façanes del castell de Roberval (al llarg de l’autopista A1), en l’actualització dels mapes estratègics de soroll (de la mateixa manera que Espanya), en plans de prevenció de soroll per al medi ambient i en l’observatori de soroll.

• L’Argentina treballa tant amb l’ús d’asfalts sonoreductors com mitjançant el desplegament de plans de reforestació.
Per a més informació, podeu consultar l’Annex d’aquest informe.

CONTRIBUCIÓ A LA COMUNITAT

Abertis col·labora amb la comunitat mitjançant projectes relacionats amb la seguretat viària, el medi ambient, la cultura i l’accessibilitat social.

OBJECTIU ESTRATÈGIC

 • Generació de sinergies positives amb la comunitat local
 
315
Iniciatives desenvolupades el 2017
 
6,3 Mn€ +5%
Destinats a acció social i patrocini

RELACIÓ DIRECTA AMB LA COMUNITAT

Abertis participa activament a les comunitats locals on opera mitjançant diferents mecanismes, entre els quals es troben la formalització de canals de comunicació i relació directa, la implicació en associacions sectorials i generalistes i la coordinació i execució de projectes de patrocini i acció social.

Durant l’any 2017, les empreses del Grup als diferents països han participat en un total de 82 associacions. Cal destacar així mateix la continuació dels projectes d’1% cultural a Espanya i de la Llei Rouanette al Brasil.

Programa Red Viva (Xile). Prèviament al desenvolupament de noves intervencions per obres d’ampliació de capacitat es porta a terme un mapatge de grups d’interès vinculats al territori i a la comunitat local en què s’identifiquen les expectatives i necessitats que volen incorporar al disseny i l’execució de les obres. El programa Red Viva coordina les actuacions de vinculació amb el territori i formalitza una sistemàtica de relació directa amb la comunitat local i de generació d’impactes socials positius de l’activitat. Una vegada acabades les obres i posada en marxa la nova infraestructura, el programa Red Viva continua les relacions establertes a les fases inicials.

Ajudes per l’huracà a Puerto Rico

A fi de contribuir als esforços de recuperació després del pas de l’huracà Maria a Puerto Rico, Abertis i Goldman Sachs, que constitueixen el consorci Metropistas, van fer donació d’un milió de dòlars destinats per ajudar a pal·liar els danys causats per l’huracà a l’illa.

El donatiu serà canalitzat a través de tres organitzacions no governamentals (ONG) que estan implicades activament en diversos aspectes de la prestació d’ajuda a Puerto Rico: Units per Puerto Rico, Creu Roja Americana i Team Rubicon, cadascuna de les quals rebrà una part igual del total.

LA FUNDACIÓ ABERTIS

La Fundació Abertis representa institucionalment i estratègicament el compromís de l’organització amb l’entorn i la comunitat local, i coordina la identificació de sinergies positives als diferents països. Publica un informe anual d’activitats en el qual concreta detalls referents a les actuacions desenvolupades.

El Castell de Castellet, seu de la Fundació, també acull la seu del Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies (CIURBN), des del qual es coordina una xarxa de 60 reserves en 15 països del Mediterrani amb l’objectiu d’establir ponts de diàleg, cooperació i intercanvi de coneixements i experiències.

PRINCIPALS ACTUACIONS DURANT L’ANY 2017

Seguretat viària:

“Et queda una vida” y “#SumaTuLuz”: accions de conscienciació en zones de lleure nocturn a Madrid i Catalunya per alertar els joves dels riscos de conduir després d’haver consumit alcohol o drogues, o sobre el perill de les distraccions causades per l’ús del mòbil.

Cooperant viari: rojecte que es porta a terme a Barcelona i Madrid, on joves amb síndrome de Down observen i prenen nota dels hàbits de mobilitat al voltant dels col·legis per després formular propostes de millora.

KanGo!: S’ha portat a terme el tercer curs del projecte que aplega seguretat viària i inclusió de persones amb discapacitat a Barcelona.

Observatori Conductor Gran: Jornada de debat sobre la conducció a partir dels 70 anys celebrada a Madrid al mes de juny. Medi ambient

Col·laboració Itàlia-Espanya: la Fundació Abertis, juntament amb l’Ambaixada d’Espanya a Roma i la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, ha presentat a Itàlia el seu programa per impulsar la col·laboració entre els dos països en el marc de la Xarxa de Reserves de la Biosfera Mediterrànies de la UNESCO.

Mediterrània 2017: el CIURBN va acollir al setembre la trobada MEDITERRÀNIA 2017, el primer fòrum de Turisme Sostenible en Reserves de la Biosfera Mediterrànies (RBMed).

CÀTEDRES ABERTIS

Abertis i la Fundació Abertis impulsen des de 2003 la creació de diferents càtedres en col·laboració amb universitats i institucions acadèmiques nacionals i internacionals de prestigi reconegut. Conscient de la importància de la vinculació amb el món acadèmic per al progrés social i econòmic, Abertis promou la formació, la recerca i la transferència de coneixement entre universitat i empresa.

La primera Càtedra es va establir a Espanya juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya- BarcelonaTec i, posteriorment, s’hi van sumar França (IFSTTAR-École des Ponts), Puerto Rico, (Universidad de Puerto Rico), Xile (Pontificia Universidad Católica), el Brasil (Universidade de São Paulo) i recentment s’ha creat la Càtedra Abertis-UPM (Universidad Politécnica de Madrid).

I Premi Abertis de Seguretat Viària

El 2017, la Xarxa Internacional de Càtedres Abertis ha lliurat el seu primer Premi Internacional de Seguretat Viària, que reconeix el millor treball entre els guanyadors dels premis nacionals de cada Càtedra (Brasil, Xile, Espanya, França i Puerto Rico).

El guardonat ha estat el Dr. Hédi Hamdane, de la Université Aix-Marseille (França). En la seva tesi, l’autor desenvolupa diversos sistemes de seguretat viària amb l’objectiu que els vehicles detectin els vianants i així evitar impactes. Aquests sistemes analitzen la trajectòria del vehicle mitjançant el processament d’imatges amb sensors i, si detecten un vianant enmig del trajecte, activen la frenada d’emergència.

ACCIÓ SOCIAL I PATROCINIS

FITES 2017

• VíasChile ha rebut el Premio Valor Compartido de Hub Sustentabilidad pel seu projecte de capacitació i reinserció social de dones en situació de presó.

• Arteris continua impulsant el Projecte Escola al Brasil, en el qual el 2017 s’ha inclòs el col·lectiu de persones amb discapacitat.

• També al Brasil, el projecte “Jovens aprendizes” conjuga el voluntariat amb la integració laboral, atès que té com a objectiu integrar en l’ambient de treball de Fluminense joves que viuen en cases d’acollida prop de l’autopista BR-101.

• Gràcies a la col·laboració del Grup Abertis, l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha incorporat al seu nou vestíbul (un gran espai de 600 metres quadrats que uneix les àrees de consultes externes, hospitalització infantil i l’àrea de la dona) diversos jocs interactius relacionats amb el cos humà per amenitzar l’espera de nens, pacients i familiars.

• Projecte Demos: Sanef ha signat un conveni amb la Filharmònica de París per finançar l’educació musical de nens sense recursos.

PATROCINIS CULTURALS

• Abertis, la seva Fundació i les filials del Grup Sanef i A4 Holding han patrocinat diverses exposicions a Espanya, Itàlia i França sobre l’obra artística de Pablo Picasso.

• Les filials d’Abertis a l’Argentina, Ausol i GCO, han portat a Buenos Aires obres úniques de Joan Miró a la mostra “Miró: l’experiència de mirar”, oberta al públic des del 25 d’octubre fins al 25 de febrer de 2018 al Museu Nacional de Belles Arts de Buenos Aires.

• A4 Holding també ha patrocinat l’exposició “Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del Seicento Itàliano nelle Collezioni Reali di Spagna”.

La inversió total en iniciatives d’acció social i patrocinis de l’any 2017 ha estat de 6,3 milions d’euros destinats a projectes de diferents característiques segons la classificació d’Abertis i LBG.

GESTIÓ DE PROVEÏDORS I CADENA DE SUBMINISTRAMENT

Abertis treballa amb proveïdors homologats que disposen de credencials tècniques, financeres i d’execució responsable.
 
91%
de compres a proveïdors locals

POLÍTICA I PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

La política de proveïdors d’Abertis es basa en els principis de competència, relació a llarg termini, planificació adequada, eficiència i control. Amb l’objectiu d’assegurar el correcte compliment i la traçabilitat d’aquests principis, com també de prevenir determinats riscos, Abertis disposa de mecanismes de control constituïts per comitès i eines de gestió que asseguren que tota contractació està motivada, que es coneixen les implicacions derivades de no portar-la a terme i que en registren la rendibilitat.

El procés de contractació de proveïdors implantat és electrònic i inclou un procediment formal d’avaluació i homologació en funció dels nivells de risc associats a l’organització proveïdora.

La implicació dels proveïdors en el desenvolupament de productes i serveis amb impactes ASG (ambientals, socials i de bon govern) positius és important, especialment quan participen en les activitats relacionades amb el manteniment i la construcció de les autopistes. Els objectius del Pla director relacionats amb els col·laboradors externs són presents en els quatre eixos estratègics del pla atesa la incidència transversal en cadascun dels aspectes. En aquest sentit, el 100% dels concursos portats a terme el 2017 s’han formalitzat amb clàusules ambientals i socials (ASG).

La informació no financera i els principals procediments de gestió relacionats amb aspectes ASG inclouen els col·laboradors externs i, a més a més, les dades presentades tenen en compte l’execució de les actuacions que porten a terme en el marc del cicle de vida de l’activitat de l’organització.

La política de gestió de proveïdors i els procediments de contractació implantats estableixen, entre altres requisits, l’homologació i avaluació dels proveïdors en matèria ASG. Hi ha un sistema formal implantat al Brasil, Espanya i Xile que, mitjançant una eina d’avaluació conjunta, recopila informació de l’actuació i gestió dels proveïdors en diferents aspectes ambientals, socials i de bon govern. Així, és possible obtenir un indicador de l’actuació de cada proveïdor i establir un sistema d’incentius per a la millora contínua. A la resta de països s’està treballant en la integració de procediments equivalents per a l’avaluació dels proveïdors, tot i que el 100% dels proveïdors crítics ja han estat avaluats.

L’objectiu final és assegurar l’homogenetzació amb criteris comuns en tots els països i incrementar progressivament el volum de compra a aquests proveïdors.

Cal destacar l’increment de proveïdors avaluats segons la puntuació RSC al Brasil, on l’avaluació és un requisit previ a la participació en els processos de licitació. El bon funcionament d’aquesta mesura n’afavoreix la replicabilitat per part d’altres països per fomentar l’increment de la participació dels proveïdors en aquest tipus d’exercicis d’avaluació d’actuació ASG.

NOVETATS 2017

• II Trobada de Proveïdors a Autopistas, que va congregar més de 100 persones en representació de 65 proveïdors per parlar sobre seguretat viària, prevenció de riscos, avaluació de proveïdors i servei al client.

• VíasChile ha posat en marxa un programa de capacitació a les diferents concessionàries dirigit a tot el personal implicat en compres de béns i serveis, amb l'objectiu de donar a conèixer les línies generals dels processos de compres, les etapes que integren les adquisicions de béns i serveis i l’ús del Sistema d’Administració de Contractes i Instruments (SACI) com a suport per a l’administració de contractes de la companyia.

• Arteris ha portat a terme l’avaluació i el seguiment ambiental de totes les obres al Brasil.

• III edició de l’Abertis Global Purchasing Meeting, amb la participació de totes les persones implicades en els departaments de compres de tots els països.

EQUIP HUMÀ


COMPROMESOS AMB EL TALENT

Abertis s’esforça per crear una cultura de respecte, inclusió, col·laboració, seguretat i salut al lloc de treball.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Garantir la seguretat i la salut laboral de les persones
 • Promoure un equip satisfet, compromès i alineat amb els nostres objectius i valors
 • Assegurar la igualtat d’oportunitats
 • Potenciar la qualitat de l’ocupació
 • Atreure, desenvolupar i retenir el talent professional en un context multicultural
 
15.099
Col·laboradors (Plantilla final)
 
89%
Directius procedeixen de la comunitat local
Dones
37%
Total plantilla
 
17%
Càrrecs directius
 
24%
Direccions
* El nombre mitjà d'empleats d'Abertis al tancament de 31 de desembre de 2017 inclou 205 empleats associats als actius no corrents mantinguts per a la venda (233 empleats el 31 de desembre de 2016), per la qual cosa el nombre mitjà d'empleats sense considerar els associats a aquests acuita i/o negocis discontinus en aquest exercici o anteriors seria de 14.841 el 2017 i 14.889 el 2016.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTILLA*

  Homes Dones Total
Plantilla 63% 37% 15.099
Contracte indefinit 97% 94% 95%
Jornada completa 95% 85% 91%
Índex de rotació 17% 25% 20%

DIVERSITAT I IGUALTAT

El centre de tot l’univers Abertis són les persones que conformen l’equip humà. Un equip transversal i divers que treballa amb la missió de consolidar Abertis com l’operador d’autopistes líder al món, un grup de referència en el sector de la mobilitat per carretera arreu del món.

L’equip humà d’Abertis està constituït per prop de 15.000 persones que uneixen el seu talent per fer de les nostres autopistes unes vies d’alta qualitat per als nostres clients.

D’aquesta manera, el Grup Abertis s’esforça per crear una cultura de respecte, inclusió, col·laboració, seguretat i salut al lloc del treball. La visió dels equips de recursos humans és crear un entorn positiu on les persones puguin compartir els valors del Grup i aprofitar les seves capacitats –experiència, coneixement i habilitats– per assolir l’excel·lència amb què contribuir a la consolidació d’Abertis com a empresa de referència en el sector.

El Grup promou la diversitat per mitjà de la contractació, la promoció interna i els programes de formació i desenvolupament.

Un total de 342 persones s’han acollit a permisos parentals durant l’any, amb una taxa de retenció del 99,2% per als homes i 90% per a les dones.
La presència de dones en càrrecs directius i direccions s’ha incrementat i consolida una tendència positiva en el temps. Tots els països disposen de regulació vinculada a la igualtat d’oportunitats, tot i que només Espanya obliga a establir un pla d’igualtat específic amb relació als diversos aspectes de gestió d’aquesta matèria –a més de la retribució–, com ara promoció, formació i selecció, entre d’altres. La ràtio de retribució global de les dones és del 83,2%, un percentatge lleugerament superior al de l’any anterior.

Alguns dels països disposen així mateix de legislació específica en matèria de contractació de persones amb diversitat funcional. El Brasil, França i Espanya requereixen la contractació d’un percentatge de treballadors, ja sigui de forma directa o indirecta, mitjançant l’ús de mesures alternatives.
* Aquest gràfic i els següents d'aquest capítol estan calculats sobre dades amb abast d'informació no financera (especificat al capítol 7 d'aquest informe)

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Els darrers cinc anys, el 90% de les vacants directives s’han cobert per promoció interna.

PLANS DE SUCCESSIÓ I DESENVOLUPAMENT

El 2017, Abertis ha començat la implantació de Pla de successió, tant per a la Corporació com per a les filials. Aquest pla permet tenir identificats els successors del 100% dels càrrecs clau per a la companyia i aportar una visió global i transversal per aprofitar al màxim el talent de l’organització.

El Pla de successió ja està enllestit a la majoria d’unitats de negoci del Grup. Actualment s’estan analitzant les necessitats de formació que puguin tenir els anomenats successors respecte a les responsabilitats del lloc al qual són dirigits.

El 2017 s’ha continuat treballant així mateix en un programa de desenvolupament per a directius i per a empleats clau i s’ha desplegat una formació específica en matèria de competències culturals com a resultat de l’augment de la diversitat internacional i cultural dels empleats del Grup.

• El 2017 s’han creat els HR Standards, una eina que ajuda a homogeneïtzar els objectius de desenvolupament i la millora dels departaments de recursos humans de totes les unitats de negoci.

PROMOCIÓ DEL TALENT

La promoció i fidelització del talent són els principals elements que conformen la política de desenvolupament professional d’Abertis. És per això que l’aposta pel planter és un pilar fonamental de la nostra política de gestió de persones. Un dels objectius estratègics del Grup és assegurar que almenys el 75% de vacants de llocs directius i de managers sigui cobert amb candidatures internes.

És prova d'això la importància que la companyia dona a iniciatives de desenvolupament de persones com, per exemple, el programa Abantis, pensat per al desenvolupament executiu d'empleats d'alt potencial del Grup i que ja és a la quarta edició, i el «Talent Development Program», tots dos desenvolupats en col·laboració amb les principals escoles de negocis.

Els darrers cinc anys s’han renovat 39 càrrecs directius al Grup, el 32% del total global de directius d’Abertis. El 90% d’aquests nous càrrecs directius s’han cobert mitjançant promoció interna, en moviments verticals o horitzontals. A més, més del 48% dels empleats que han passat pel Programa de Talent estan ocupant actualment un càrrec directiu al Grup.

El Grup té establert un sistema de direcció per objectius per a la promoció del talent. Actualment, el 100% dels càrrecs directius, el 96,2% de direccions i el 60,3% de la resta estan sota aquest sistema d’avaluació d’execució.

CULTURA "OPEN"

Abertis fonamenta la seva cultura corporativa empresarial sobre la base de la construcció col·lectiva, a partir de la suma de la intel·ligència de tot l’equip. L’empresa ha consolidat l’anomenada “Open Culture” mitjançant diversos programes:

Open Circles: sessions participatives per connectar amb la visió de la Corporació.

Come in!: presentacions breus per tenir accés directe i transparent al coneixement dels assumptes i projectes rellevants de l’organització. Open Challenges: projectes de caràcter participatiu i voluntari. El 2017 s’han aprovat els projectes dels cinc equips. El més avançant és el d’Innovació que es proposa la mobilització de 180 persones de la Corporació a través d’un programa d’accions (6 l’any 2018).

Nice 2 Meet you: presentacions breus de cadascun dels departaments de la Corporació per impulsar un millor coneixement a les diverses àrees i una millora de l’eficiència. El 2017 s’han presentat cinc unitats: Assessoria Fiscal, Assessoria Jurídica, Control de Riscos i Auditoria Interna, Enginyeria i Construcció i Sistemes d’Informació i Tecnologia.

La Corporació ha continuat treballant així mateix en diferents iniciatives Open, com la segona edició d’In Abertis, basada en la confiança, les trobades Nice to Meet You, els Open Challenges o el Come In d’intel·ligència internacional.

• El 2017 Sanef ha renovat completament la seva seu corporativa amb criteris d’”open space”. La companyia té en estudi la renovació d’altres edificis corporatius amb aquests mateixos criteris. També A4 Holding té previst adaptar les seves oficines de Verona a aquest nou concepte que busca la transparència, la participació i el treball en equip.

• Autopistas ha posat en marxa el projecte Focus de transformació cultural a la companyia amb iniciatives com una nova intranet amb accés a tots els empleats, una nova política de rotació laboral que dona més flexibilitat i la implementació de la gestió per processos.

• A l’Índia es va dur a terme una formació inversa en la qual els empleats del país van poder conèixer les diferències culturals entre el país asiàtic i la resta de països del Grup.

XARXES DE CONEIXEMENT

Per afavorir l’ús eficient d’aquesta intel·ligència col·lectiva, Abertis ha creat la xarxa de coneixement Connectis, un espai que permet a les persones implicades en les diferents fases de l’operativa compartir coneixement i treballar de manera col·laborativa per implantar processos de millora contínua a tot el Grup.

Hi estan implicades les autopistes del Brasil, França, Espanya, Xile, l’Argentina i Puerto Rico i, concretament, les àrees d’obra civil, operacions i explotació, tecnologia i sistemes d’informació, i compres.

Les iniciatives identificades a Connectis es converteixen en projectes que són implantats per les diferents activitats i països de forma conjunta i que els permeten compartir les bones pràctiques i els reptes plantejats des d’una perspectiva més àmplia que enriqueix totes les etapes del projecte. Això permet la implantació de processos de millora contínua a tot el Grup mitjançant eines com ara e-learning o webinars.

CLIMA LABORAL

El Grup fa enquestes de clima periòdicament amb l’objectiu de mesurar la satisfacció de l’equip humà i desenvolupar plans d’acció enfocats a millorar el benestar del personal.

• El 2017 s’han posat en marxa accions centrades en l’anàlisi dels processos actuals d’execució i els criteris de promoció per revisarlos i modificar-los després dels resultats de l’enquesta de clima feta entre els empleats dels serveis centrals l’any 2016, que va obtenir una participació propera al 90%.

• El Brasil ha dut a terme l’enquesta de satisfacció en el marc del projecte Valor Carreira, els resultats de la qual han estat satisfactoris, amb un índex general de satisfacció del 80%.

• Xile ha fet l’enquesta “Jo opino” a les oficines centrals i es preveu desenvolupar-la a les autopistes.

VOLUNTARIAT CORPORATIU

Abertis vol incentivar i donar suport a activitats de voluntariat amb la creació del Programa Altruis de voluntariat d’Abertis Infraestructuras i la Fundació Abertis, mitjançant el qual els professionals poden donar espontàniament part del seu temps, habilitats, coneixement i suport econòmic en pro de la millora de la societat.

Això implica la pràctica d’activitats d’interès general que atenguin criteris assistencials, de serveis socials, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, de cooperació al desenvolupament, de medi ambient, de defensa de l’economia social o de recerca orientades a aquesta finalitat, de desenvolupament de la vida associativa, de promoció del voluntariat o de qualssevol altres de naturalesa similar, a escala nacional.

Al Brasil, a través del programa Voluntários, empleats d’Arteris recorren els voltants de les autopistes per localitzar joves sense sostre que viuen prop de les infraestructures.

A França, entre altres accions de voluntariat corporatiu, els treballadors de Sanef fan classe de música a petites orquestres formades per infants sense recursos econòmics.

A Xile, així mateix, professionals del paisatgisme de VíasChile imparteixen classes a dones a la presó per fomentar-ne la reinserció laboral. I també a VíasChile, en el marc del pla Construye Tu Futuro, es va aconseguir que el 2017 més de 170 joves d’entorns d’alta vulnerabilitat social obtinguessin beques de l’Estat per cursar carreres d’educació superior. Amb això, prop de 500 joves han pogut accedir a carreres tècniques i professionals gràcies a aquest programa, amb el suport de tutors, col·laboradors voluntaris de VíasChile.
Per a més informació, consulteu l’apartat Contribució a la comunitat.

FORMACIÓ

 
4,7 Mn€
Inversió en formació
La pràctica totalitat dels països disposen de plans de formació específics alineats amb les necessitats directes dels treballadors i la consecució dels objectius estratègics del Grup. Abertis ha establert com a objectiu que els propers anys cada empleat del Grup rebi un mínim d’una acció de desenvolupament anual, la qual cosa incrementarà la mitjana d’hores de formació per treballador.

• Autopistas ha posat en marxa la plataforma CAMPUS amb l’objectiu de impartir formació online a través d’una plataforma situada a la intranet de l’empresa. Atesa la dispersió geogràfica dels col·laboradors, és una eina molt útil per arribar a tota la plantilla de forma simultània en aquelles formacions que són de compliment legal obligat (prevenció de riscos laborals, conveni i certificacions ISO bàsicament) i també en aquelles que requereixen arribar a tot la plantilla i que són obligatòries.

Universitat Arteris Online. La Universitat Arteris es va crear el 2016 amb l’objectiu de compartir el coneixement del negoci entre els col·laboradors interns i incentivar el desenvolupament professional del talent de la companyia. El juliol de 2017, la Universitat Arteris es va reforçar amb la creació de la Universitat Arteris Online i la Universitat Arteris Operacions.

Universitat Arteris Online:
31 cursos publicats;
92% de col·laboradors actius a la xarxa

Universitat Arteris Operaciones:
formació a 362 col·laboradors; 54 cursos impartits.

SEGURETAT I SALUT

El Grup ha posat en marxa el Programa global de seguretat laboral amb l’objectiu de reduir els accidents en el treball.
 
-32%
Accidents laborals
 
106.934 horas
De formació en seguretat i salud
L’any 2017 s’ha reduït de manera destacada l’accidentalitat laboral, amb caigudes dels principals indicadors, com a resultat de la tasca constant de prevenció de riscos i les accions implantades en totes les concessionàries del Grup.

EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’ACCIDENTALITAT

ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA D'ACCIDENTS GLOBAL 10,7 (-27,7%)

SISTEMA DE GESTIÓ I MESURA DE L’EXECUCIÓ

El 92,3% de la xifra de negoci disposa d’un sistema de gestió formal de la salut i la seguretat laboral implantat i/o certificat sobre la base de l’estàndard internacional OHSAS 18001. Les activitats a l’Índia, una de les concessionàries a Puerto Rico i una a l’Argentina, així com les activitats d’Itàlia, no disposen d’aquest tipus de sistemes formalitzats.

Sistema de gestió de salut i seguretat laboral per xifra de negoci L’anàlisi dels riscos dels llocs de treball, el desplegament de mesures preventives, la formació i provisió d’equips específics i el seguiment dels indicadors d’execució de forma permanent són algunes de les actuacions que s’inclouen en els sistemes.

El 85% de la plantilla es troba cobert, així mateix, per un comitè de salut i seguretat que, de forma conjunta entre els treballadors i l’organització, fa un seguiment específic dels plans d’aplicació i les mesures en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquests comitès s’han reunit en un total de 522 ocasions amb l’objectiu de tractar diversos assumptes com ara la formació, l’activitat preventiva, el seguiment de la planificació, la investigació dels esdeveniments i la coordinació amb les empreses contractades que impliquen 25.924 treballadors.

Els accidents laborals han mantingut la tendència a la baixa, d’acord amb l’objectiu establert, com també els índexs relacionats. Tanmateix, cal valorar la potencial incidència de l’Índia tan bon punt es consolidin els procediments i la cultura de seguretat ocupacional que permeti obtenir dades relacionades. Durant l’any 2017 ha mort un treballador a França a causa d’un atropellament i s’han produït un total de 209 accidents entre les persones subcontractades, que no estan inclosos en les dades analitzades en aquest informe.

SISTEMA DE GESTIÓ DE SALUT I SEGURETAT LABORAL PER XIFRA DE NEGOCI

PRINCIPALS ACCIONS L’ANY 2017

Programa Global de Seguretat Laboral. D’acord amb el seu programa global de Road Safety, el 2017 s’ha posat en marxa el Programa global de seguretat laboral amb l’objectiu de treballar conjuntament com a Grup per reduir els accidents en el treball.

Formació constant. Durant l’any 2017 s’han impartit al Grup 106.934 hores de formació en prevenció de riscos laborals (-27,1%).

Més seguretat per als treballadors. A França, Sanef ha impulsat accions com les nou regles d’or de la prevenció i ha prohibit totalment el consum d’alcohol entre els treballadors en esdeveniments corporatius que impliquin l’ús del cotxe. També ha fet diverses accions de sensibilització.

Implantació de l’índex de reducció de riscos (IRR) laborals com a objectiu estratègic d’Arteris. Amb l’objectiu de disposar de mesures proactives de mesurament i seguiment de la salut i la seguretat laboral, les autopistes del Brasil han dissenyat un índex que relaciona el nombre d’accidents que es produeixen i el nombre d’auditories o accions de prevenció que s’han desenvolupat, atès que s’ha observat una relació directa entre aquestes dues variables.

Global Corporate Challenge: Promoció de l’activitat física entre els empleats de Sanef. Durant 100 dies, els empleats (repartits en set equips) van portar un podòmetre per mesurar l’activitat física. Els equips van competir simbòlicament entre ells per veure quin arribava més lluny. L’objectiu era animar els empleats a progressar i, en particular, a superar el llindar de 10.000 passos per dia recomanat per l’OMS.

Altres accions: – Auditories específiques de seguiment i control – Avaluacions psicosocials – Procediments de millora contínua – Jornades i actuacions de sensibilització

Les nou regles d’or per a la prevenció de Sanef

1. Mantenir-se atent i preocupar-se per la seguretat
2. Complir i fer complir les normes de seguretat
4. No actuar amb precipitació
3. Mantenir la calma
5. Triar una ruta segura i no córrer
6. Mantenir l’espai de treball net i ordenat
7. Controlar el vehicle i respectar les lleis de trànsit
8. Asegurar-se de disposar dels recursos necessaris, portar l’equipament adequat i conèixer les normes
9. Tenir cura i assegurar un bon ús del material

ESTAT DEL VALOR AFEGIT

L’estat del valor afegit (EVA) mostra el valor econòmic generat pel Grup Abertis i, alhora, descriu com es distribueix aquest valor entre aquells elements que han contribuït a crear-lo.

El valor econòmic generat per Abertis durant l’exercici 2017 ha estat de 5.655,9 milions d’euros, un 74,9% dels quals ha estat distribuït i un 25,1% ha estat retingut per l’organització.