ESTRATÈGIA

Abertis és el grup líder mundial en gestió d’autopistes de peatge, amb més de 8.600 quilòmetres i presència en 15 països d’Europa, Amèrica i Àsia.
Abertis és el grup líder internacional en gestió d’autopistes pel que fa a quilòmetres gestionats, amb 8.648 quilòmetres de vies d’alta capacitat i qualitat i presència en 15 països d’Europa, Amèrica i Àsia.

Abertis és el primer operador nacional d’autopistes en països com Espanya, Xile i el Brasil, i també té una presència important a França, Itàlia i Puerto Rico. La companyia participa en la gestió de més de 650 quilòmetres de gestió indirecta.

Gràcies a l’estratègia d’internacionalització que el Grup ha desenvolupat els darrers anys, actualment més del 70% dels ingressos d’Abertis procedeixen de fora d’Espanya, amb un pes especial de França, el Brasil i Xile.

Per a Abertis, la seguretat dels conductors és la prioritat. La companyia inverteix contínuament en tecnologia i enginyeria intel·ligent per garantir que els seus clients viatgin de manera segura, còmoda, ràpida i fàcil quan trien les autopistes del Grup.

Abertis està compromesa amb la recerca i la innovació i uneix els avenços en les infraestructures d’alta capacitat amb les noves tecnologies per impulsar solucions innovadores a fi d’afrontar els reptes de la mobilitat del futur.

Abertis cotitza a la Borsa espanyola i forma part del selectiu Ibex 35, així com dels índexs internacionals FTSEurofirst 300 i Standard & Poor’s Europe 350.

La visió d’Abertis és ser l’operador líder mundial en gestió d’infraestructures al servei de la mobilitat i les comunicacions. La seva missió és promoure i gestionar de forma sostenible i eficient, contribuir al desenvolupament de les infraestructures de la societat en harmonia amb el benestar dels empleats i crear valor a llarg termini per als accionistes.

A Abertis actuem amb integritat, guiats pels nostres valors:

• Dirigir des de la responsabilitat i la confiança en les persones.
• Trobar solucions per al desenvolupament d’infraestructures basades en el diàleg i la col·laboració amb els nostres grups d’interès.
• Avançar-nos i adaptar-nos a les necessitats dels clients i usuaris a través de la innovació i la millora contínues.
• Impulsar l’eficiència de l’organització basant-nos en la senzillesa i el pragmatisme
• Ser transparents per valorar el nostre rigor i la nostra credibilitat.

BASES PER A LA CREACIÓ DE VALOR

• Ser l’empresa de referència en la indústria. Ningú com Abertis és capaç de combinar qualitat i innovació.

• El nostre compromís a llarg termini i l’alta qualitat dels nostres serveis ens converteixen en un gran aliat per a les administracions.

• La inversió contínua en tecnologia i enginyeria intel·ligent per tal de mantenir dia a dia la xarxa d’autopistes en els màxims nivells de servei i garantir als clients un viatge ràpid, còmode, fàcil i segur.

• Unir fortalesa financera i experiència industrial: tenim una gran capacitat de finançament als mercats mundials i disposem del millor know-how del sector.

• Ser part de la solució dels problemes associats a l’increment del trànsit mundial, com ara la congestió o el canvi climàtic.

VISIÓ INDUSTRIAL

ENGINYERIA

Un equip d’enginyers dedicat constantment a mantenir el màxim nivell de servei, qualitat i tecnologia a les autopistes; garantir-ne el manteniment optimitzat per contribuir a estendre el cicle de vida, i controlar els riscos de construcció en els projectes d’expansió i renovació que garanteixin el compliment dels calendaris previstos.

TECNOLOGIA

Els experts d’Abertis promouen l’ús de solucions innovadores per incrementar l’eficiència, la seguretat i la qualitat del servei. Tot això amb l’objectiu de garantir una gestió eficient i segura del trànsit mitjançant un monitoratge diligent de les condicions de circulació, un control eficient dels fluxos, etc., com també d’oferir informació contínua al client.

OPERACIONS

L’equip industrial d’Abertis desenvolupa i desplega millors pràctiques i polítiques basades en l’àmplia experiència i el know-how del Grup.

OPORTUNITATS I REPTES DEL SECTOR

El sector presenta diverses oportunitats i reptes que marcaran les possibilitats de futur del negoci els propers anys.

OPORTUNITATS

LA MOBILITAT COM A SERVEI

El big data i l’economia col·laborativa estan impulsant la mobilitat com a servei, un nou paradigma de transport centrat en l’usuari. Aquesta nova manera d’entendre la mobilitat estableix un vincle més estret entre l’oferta i la demanda, en el qual l’usuari busca la màxima eficiència en les seves decisions de viatge.

DIGITALITZACIÓ I CONNECTIVITAT

Les infraestructures de carreteres hauran d’incorporar nous components digitals com ara les tecnologies de xarxes sense fils, la digitalització, l’internet de les coses i la intel·ligència artificial, que seran vitals per a una millor gestió de la nova generació de vehicles autònoms i connectats.

NOUS SISTEMES DE PAGAMENT

Els sistemes de peatge sense barreres (free-flow) presenten una demanda cada vegada més gran atesos els avantatges que ofereixen tant pel que fa a reducció del temps dels recorreguts com d’emissions contaminants i facilitats de pagament.

DÈFICIT D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

A nivel mundial existe un déficit de infraestructuras estimado en billones de dólares, y una parte importante corresponde a infraestructuras de transporte por carretera. En los próximos años surgirán numerosas oportunidades tanto de licitación de nuevas carreteras en mercados en desarrollo como India o Latinoamérica, como de mejora de las existentes en mercados maduros como Europa y los Estados Unidos.

GENERAR RECURSOS FINANCIERS

Els costos del transport per carretera són múltiples: construcció, manteniment, congestió i contaminació. En un moment en què la inversió en infraestructures és indispensable per impulsar l’economia, el sector privat pot contribuir a la inversió necessària en infraestructures i, d’altra banda, l’aplicació del pagament per ús en vies de peatge pot ser una manera de transferir el risc de demanda dels projectes d’infraestructures.

REPTES

LA GESTIÓ DEL CREIXEMENT DEL TRÀNSIT

L’increment del trànsit (es calcula que el nombre de vehicles es multiplicarà per quatre arreu del món fins a 2050) plantejarà reptes importants com la pol·lució, la congestió i altres externalitats sobre la seguretat viària i la salut pública. S’imposen noves formes de gestió del trànsit que tinguin com a objectiu una mobilitat més sostenible, eficient i segura.

EVOLUCIÓ DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

La incertesa en l’evolució de les dades macroeconòmiques i la caiguda a plom del preu de les matèries primeres, juntament amb altres elements com l’estancament de la inversió i l’increment més reduït de la productivitat, poden contribuir a desincentivar el consum i el transport per carretera.

AUGMENT DE LA COMPETÈNCIA

Els darrers anys han aparegut al mercat nous players internacionals amb interès en actius com les autopistes de peatge –fonamentalment fons d’inversió d’infraestructures i fons de pensions–. L’escenari actual marcat pels tipus d’interès baixos ha portat aquests fons a invertir cada vegada més en actius d’infraestructures ateses les atractives rendibilitats que generen.

REGULACIÓ I SEGURETAT JURÍDICA

La major part dels negocis del Grup es porten a terme en règim de concessió, amb una limitació temporal, i basats en acords amb les administracions públiques que comporten l’obligació d’assegurar les obligacions concessionals i els compromisos d’inversió adquirits. La seguretat jurídica que protegeix els contractes bilaterals és una pedra angular del sector.

ADAPTACIÓ A NOVES EXPECTATIVES DE LA SOCIETAT

Els clients i altres grups d’interès de les autopistes tenen noves expectatives relacionades amb els serveis, l’atenció, les noves tecnologies, la transparència i la flexibilitat, entre altres.

PLA ESTRATÈGIC

El 2017, Abertis ha invertit més de 3.600 milions d’euros en operacions de creixement.

OPERACIONS DE CREIXEMENT EL 2017

CREIXEMENT DE LA BASE D’ACTIUS EXISTENT

El 2017, Abertis ha obtingut el control del 100% de la participació de Holding d’Infraestructures de Transport (HIT), companyia que controla la totalitat de Sanef, després de successives adquisicions de capital a la resta d’accionistes minoritaris. Al llarg de l’any, Abertis ha invertit més de 2.200 milions d’euros en aquesta operació que suposa un reforç en el principal mercat del Grup.

Abertis també ha augmentat la participació en A4 Holding, la seva filial Italiana. El Grup ha tancat acords per adquirir diverses participacions minoritàries fins a assolir prop del 90% del capital de la concessionària de les autopistes A4 i A31, la qual cosa ja s’ha completat al gener de 2018.

El Grup també s’ha reforçat al Brasil on, a l’octubre, Arteris –filial d’Abertis– va signar a São Paulo el contracte de concessió de Via Paulista. La concessió va ser adjudicada per l’Estat de São Paulo al mes d’abril, per a un període de 30 anys.

Es tracta d’una concessió de 720 quilòmetres en total, que inclou 317 quilòmetres que ja són gestionats per Autovias (del Grup Arteris) i 401 quilòmetres addicionals que fins al moment de l’adjudicació eren gestionats directament per l’Estat de São Paulo.

Amb aquestes operacions, Abertis millora l’equilibri de la cartera global creixent en economies amb marcs concessionals estables i assoleix un clar compromís amb la col·laboració publicoprivada en el sector d’autopistes.

NOVES ADQUISICIONS

Al març, Abertis ha tancat l’acord amb els fons MSIIPL i SMIT, controlats per Macquarie i State Bank of India, per a l’adquisició de dues de les principals autopistes de l’Índia, l’NH-44 i l’NH-45, per un import total de 133 milions d’euros.

Després d’aquesta operació, Abertis controla el 100% de la concessionària Trichy Tollway Private Limited (TTPL), que gestiona l’NH-45 (estat de Tamil Nadu), i el 74% de Jadcherla Expressways Private Limited (JEPL), que té la concessió de l’NH-44 (estat de Talangana). Les dues autopistes estan situades en regions amb un creixement econòmic superior a la mitjana del conjunt de l’Índia i uns nivells de PIB que es troben entre els més alts del país.

Aquesta operació, que suposa l’accés del Grup al mercat asiàtic, és un pas important en l’aposta d’Abertis per la diversificació geogràfica amb presència en un continent en expansió i en un dels països amb més creixement potencial del món, la qual cosa reforça el lideratge del Grup i n’equilibra l’exposició a diferents mercats a escala mundial.

ACORDS DE COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA

Al gener, Sanef, filial d’Abertis a França, ha arribat a un acord amb el Govern francès per posar en marxa un nou pla d’inversions destinat a modernitzar la seva xarxa. En virtut de l’acord, Sanef invertirà 147 milions d’euros en diversos projectes a canvi d’un increment de tarifes d’entre un 0,27% (Sanef) i un 0,40% (Sapn) anual de 2019 a 2021.

Aquest nou pla permetrà millorar la xarxa viària francesa al voltant de quatre objectius bàsics –millora de la seguretat, de la fluïdesa del trànsit, de la qualitat de servei i de la sostenibilitat mediambiental– i, alhora, donarà un nou impuls a l’economia francesa mitjançant obres d’envergadura per afavorir l’activitat i l’ocupació del teixit empresarial del país.

Al mes d’agost, Ausol, filial del Grup Abertis a l’Argentina, va acordar noves inversions amb el Ministeri de Transport a la xarxa d’autopistes. Aquest acord inclou un pla d’inversió addicional per millorar la xarxa viària actual per un import total de 430 milions de dòlars, que es finançarà completament amb els ingressos futurs de la concessió gràcies a l’extensió del contracte actual, que acaba el 2020, fins a la fi de 2030.

Dos mesos abans, a mitjan juny d’aquest any, el Grup havia assolit un acord similar amb el Govern argentí amb relació a l’altra concessionària del país, Grupo Concesionario del Oeste, SA (GCO), que també inclou un pla d’inversions de 250 milions de dòlars i una extensió del termini de concessió fins a l’any 2030.

Abertis reforça així l’aposta per la col·laboració publicoprivada amb l’objectiu d’assolir solucions de creació de valor futur per als territoris a través d’acords amb les administracions públiques per a noves inversions a canvi de l’extensió de la durada de les concessions o mitjançant increments de tarifa.

En aquest sentit, el Grup ha arribat a importants acords en la majoria de països on opera, com l’Argentina, França, Itàlia, el Brasil, Xile i Puerto Rico. A més, l’operació mostra la capacitat del Grup per fer créixer la cartera d’actius existents i incrementar la durada mitjana de les concessions. A més, l’operació mostra la capacitat del Grup per fer créixer la cartera d’actius existents i incrementar la durada mitjana de les concessions.

RECERCA PERMANENT DE NOVES OPORTUNITATS

El 2017, l’àrea de Desenvolupament de Negoci d’Abertis ha analitzat més de 40 projectes en 18 països, set dels quals han culminat amb èxit i han permès consolidar la presència de la companyia en països on ja desenvolupa negocis (França, Brasil, Itàlia i Argentina) i accedir a països nous amb un alt potencial en l’àmbit de les concessions d’autopistes (Índia).

Amb independència del deure de passivitat a què l’obliguen les ofertes d’adquisició pública que l'afecten, Abertis continua l’activitat quotidiana i està en condicions d'aprofitar totes les oportunitats que se li presenten.

Mercats prioritaris
Amèrica del Nord
Europa Occidental
Amèrica Llatina
Austràlia
Índia

RETRIBUCIÓ A L’ACCIONISTA L’ANY 2017

 
+10%
Remuneració a l’accionista 2017
Per a més informació consulteu l’apartat Retribució a l’accionista d’aquest mateix informe.
Seguint el compromís establert al Pla estratègic 2015-2017, el dividend per acció ha crescut un 10% l’any 2017.

Amb aquesta política de remuneració a l’accionista, Abertis haurà repartit, només en dividend ordinari, 2.166 milions d’euros en el període 2015-2017.

PLA ESTRATÈGIC 2015-2017: OBJECTIUS ASSOLITS

IMPULS AL CREIXEMENT

OPERACIONS DE CREIXEMENT 2015-2017

COMPROMISOS D’INVERSIÓ AMB ADMINISTRACIONS

FRANÇA

Plans Relance I i II 750 Mn€

PUERTO RICO

Extensió PR-22 i PR-5 125 Mn€

BRASIL

Millora xarxa 2.000 Mn€

ITÀLIA

Conexió Nord 1.500 Mn€

XILE

Autopista Central (en negociació) i del Sol ∼800 Mn€

ARGENTINA

Millora xarxa GCO i Ausol 565 Mn€

Més de 7.000 M€ invertits per al creixement des de 2015

FOCALITZACIÓ

Un operador pur d´autopistas

EFICIÈNCIES

 
França, Brasil i Espanya
Nous plans d’eficiències
Més de 400 M€ d’estalvis acumulats des de 2015

RETRIBUCIÓ A L’ACCIONISTA

 
+10%
Remuneració a l’accionista 2015-2017
Més de 2.100 M€ en dividends ordinaris

PROGRAMES ESTRATÈGICS

Els dos programes estratègics del Grup tenen com a objectiu donar resposta als principals reptes de la mobilitat del futur com ara la seguretat viària, la congestió i la contaminació.

ROAD SAFETY

El programa Road Safety d’Abertis recull més de 60 anys de coneixement i experiència en la construcció i gestió d’autopistes amb els més alts estàndards internacionals.

El Grup inverteix en enginyeria i tecnologia intel·ligent per garantir que els clients visquin la millor experiència quan viatgen per les seves autopistes.

Abertis aplica pràctiques constructives i de gestió avançades i col·labora amb institucions i organismes de referència a escala mundial. Pensant en el futur, cada any porta a terme accions de sensibilització dirigides a col·lectius com la infància i la joventut i promou la recerca universitària.

ROAD TECH

Abertis es preocupa per la mobilitat del futur. Gestiona autopistes de manera eficient i moderna innovant en tecnologia i invertint en programes d’enginyeria intel·ligent per a un futur sostenible.

El programa Road Tech d’Abertis impulsa projectes orientats als nous reptes de la mobilitat, com els vehicles elèctrics, connectats o autònoms.

Abertis també lidera la innovació en digitalització dels mètodes de pagament a les autopistes i impulsa solucions de mobilitat amb la implantació de projectes de peatge sense barrera en un gran nombre de països.
Per a més informació sobre els programes estratègics, consulteu l’apartat Autopistes segures i innovadores d’aquest mateix informe.

PLA DIRECTOR D’RSC

La política de responsabilitat social corporativa (RSC) i l’anàlisi de materialitat constitueixen la base per a la definició del Pla director d’RSC.

PLA DIRECTOR

El seguiment i desenvolupament del Pla director d’RSC és responsabilitat de la Comissió d’RSC del Consell d’Administració i disposa de la Unitat d’RSC de la corporació com a nucli coordinador i de les direccions implicades de totes les activitats i països com a parts operatives.

• El 2017 s’ha treballat en el desplegament internacional del Pla director d’RSC 2016-2020, amb l’objectiu de disposar de plans d’acció en cada país que centralitzin i despleguin les actuacions relacionades amb la consecució dels diferents objectius inclosos en el Pla director.

• S’ha treballat per a la inclusió progressiva d’Itàlia i l’Índia i Emovis en els processos de gestió formals existents en matèria d’RSC, el resultat inicial de la qual és la participació directa en l’exercici de rendició de comptes ASG (ambiental, social i bon govern).

• La Unitat d’RSC d’Abertis ha fet sessions de treball al Brasil, Xile i l’Argentina. Les jornades han permès identificar aspectes de gestió i operació específics que incideixen en el desplegament d’actuacions relacionades amb la gestió dels impactes ASG, a més de realitats contextuals que contribueixen a explicar i adequar l’enfocament de gestió de cadascun dels aspectes.

El desenvolupament dels programes estratègics Road Tech i Road Safety, juntament amb el desplegament de les millors pràctiques de govern corporatiu i la gestió de la resta d’aspectes ambientals i socials mitjançant el Pla director d’RSC, centralitzen l’enfocament de gestió dels aspectes ASG materials de les activitats de l’organització. La vinculació directa amb el Pla estratègic es formalitza mitjançant la inclusió d’indicadors de seguiment compartits tant per al Pla estratègic com per al Pla director d’RSC.
Les dades relacionades amb l’execució detallada per activitat i país per a cadascun dels objectius estratègics del Pla director d’RSC es troben detallats a l’Annex vinculat a aquest informe.

AVALUACIONS EXTERNES

Les avaluacions externes en matèria ambiental, social i de bon govern ha incrementat la freqüència i la notorietat i ha millorat el procediment i la sistematització, fruit en part de la rellevància i la inclusió dels seus resultats en la presa de decisions de diferents grups d’interès, entre altres el sector d’inversió i finançament.

La participació en diferents avaluacions ha permès el manteniment de l’organització en diferents índexs de referència com les famílies d’índexs ASG d’STOXX, MSCI i FTSE4Good. D’altra banda, CDP n’ha valorat l’actuació amb la classificació a la categoria B. Després d’uns quants anys de permanència, el resultat obtingut en l’avaluació dels índexs DJSI no ha permès que hi sigui inclosa durant aquest exercici.

EIXOS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS

El Pla director d’RSC es basa en els drets humans com a principi de prevenció i gestió de riscos transversal a tot el pla i es compon de quatre eixos i 13 objectius estratègics que es despleguen en 38 objectius quantitatius comuns per a tota l’organització (el detall dels objectius es pot consultar a l’annex d’aquest informe).

RESUM DE SEGUIMENT DEL PLA DIRECTOR D’RSC 2016-2020


EIX ESTRATÈGIC
VALORACIÓ DEL SEGUIMENT DELS OBJECTIUS QUANTITATIUS

Bon govern, transparència i rendició de comptes
• El nombre d’incompliments del codi ètic s’ha incrementat amb relació a l’any anterior, si bé el nombre de denúncies ha disminuït.

• Totes les reclamacions han estat ateses i l’evolució en matèria de compliment de les recomanacions del Codi de Bon Govern ha estat positiva.

• La formació en matèria de codi ètic i prevenció de la corrupció, juntament amb les actuacions de sensibilització, han continuat implicant diversos grups d’interès.

• La sistematització de l’avaluació ASG dels proveïdors està en procés d’implantació, si bé l’avenç del Brasil indica una previsió d’increment significativa de l’indicador de seguiment quant a nombre de proveïdors avaluats i homologats segons RSC (aplicable als quatre eixos).

• Cal continuar el desplegament d’accions per a la incorporació d’aspectes de drets humans als processos de diligència deguda.

Ecoeficiència
• Les emissions de CO2 e d’abastos 1 i 2 s’han incrementat un 15% en valors absoluts i han disminuït un 13% en valors relatius segons la xifra de negoci amb relació a l’any base (2015). La metodologia de càlcul de l’abast 3 ha estat depurada i serà compartida per a ús extensiu per la resta de països i activitats. S’estan duent a terme accions per a la gestió de les emissions dels vehicles de flota pròpia i els vehicles que transiten per les autopistes. La valoració de la sistematització de la gestió energètica per part de les diferents activitats i països està pendent.

• El percentatge d’ús del telepeatge ha superat el 60% atès l’ús elevat que se’n fa en alguns països. Aquest objectiu serà revisat el proper exercici per valorar-ne la modificació.

• Queden pendents els treballs de desenvolupament de productes i serveis amb impactes ASG positius, amb relació directa en l’objectiu d’afavorir l’ús de vehicles menys contaminants i la focalització de la gestió i les actuacions en els residus de construcció generats.

Integració a l’entorn
• El nombre de projectes i el volum de recursos destinats a la relació amb la comunitat s’han mantingut constants, com també el volum de compra local.

• Totes les reclamacions han estat ateses i han continuat les accions en matèria de potenciació de la biodiversitat. La identificació d’espècies naturals es troba en procés de sistematització transversal, mentre que la valoració dels serveis prestats pels ecosistemes en matèria de soroll queda pendent.

Seguretat i qualitat
• El nombre d’accidents viaris s’ha mantingut constant, si bé el nombre de morts ha disminuït en termes comparables. L’increment en termes absoluts està relacionat amb la inclusió de l’Índia a les dades. Els índexs d’accidentalitat i mortalitat han millorat, si bé en el segon cas la incidència de l’Índia en la dada global no reflecteix aquesta millora.

• Totes les reclamacions han estat ateses i han continuat les campanyes de seguretat vial i els projectes d’educació i recerca relacionats.

• Els accidents laborals han evolucionat positivament i també s’han incrementat les hores de formació impartides tant en salut i seguretat laboral com en altres competències.

• La tendència a l’equilibri de gènere es manté i cal treballar per a la consecució de la igualtat retributiva.

• El nombre de persones amb diversitat funcional s’ha incrementat mitjançant contractació directa.

Presència al
món

líder mundial en gestió d’autopistes

Actius en
15
Països
Més de
8.600
Quilòmetres sota gestió
 
43
Concessions
 
15.099
Persones

Argentina

Control: Ausol, Grupo Concesionario del Oeste

2
Concessions
175
Quilòmetres
2.160
Col·laboradors
82.825
Vehicles d’IMD -1,7%
17.041
T emissions CO2 (abasts 1 i 2) +8,6%

Brasil

Control: Arteris, Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Fernão Dias, Fluminense, Régis Bittencourt, Litoral Sul, Planalto Sul, Latina Manutenção

9
Concessions
3.250
Quilòmetres
5.375
Col·laboradors
44.063
Tn CO2 (abasts 1 i 2) +15,7%
18.255
Vehicles d’IMD +3,2%

Canadà

Control: Abertis Mobility Services
Golden Ears Bridge, Port Mann Bridge - Operació de free-flow

36
Col·laboradors

Xile

Control: VíasChile, Autopista Central, Rutas del Elqui, Rutas del Pacífico, Autopista del Sol, Autopista Los Libertadores, Autopista de los Andes

6
Concessions
771
Quilòmetres
1.231
Col·laboradors
26.810
Vehicles d’IMD +4,0%
17.041
T emissions CO2 (abasts 1 i 2) +8,6%

Colòmbia

Participada: Coviandes
Autopista Bogotá-Villavicencio

86
Quilòmetres

Croàcia

Control: Abertis Mobility Services
Centre de Recerca i Desenvolupament

42
Col·laboradors

Espanya

Control: Abertis Infraestructuras, Autopistas, Acesa, Aucat, Invicat, Aumar, Iberpistas, Castellana, Avasa, Túnels, Aulesa
Participades: Autema, Accesos de Madrid, Henarsa, Ciralsa, Trados 45

14
Concessions
1.559
Quilòmetres (gestió directa)
219
Quilòmetres (gestió indirecta)
2.058
Col·laboradors
22.361
T emissions CO2 (abasts 1 i 2) -9,3%
20.876
Vehicles d’IMD +3,9%

Estats Units

Control: Abertis Mobility Services
Centre de Recerca i Desenvolupament (Nova York)

43
Col·laboradors

França

Control: Sanef, Sapn, Abertis Mobility Services
Participades: Alis, Aliénor, Leonord

4
Concessions
1.761
Quilòmetres (gestió directa)
275
Quilòmetres (gestió indirecta)
2.756
Col·laboradors
23.456
T emissions CO2 (abasts 1 i 2) +13,4%
24.836
Vehicles d’IMD + 1,5%

Índia

Control: Trichy Tollway Private Limited, Jadcherla Expressways Private Limited

2
Concessions
152
Quilòmetres
53
Col·laboradors
19.613
Vehicles d’IMD +9,6%
2.417
T emissions CO2 (abasts 1 i 2)

Irlanda

Control: Emovis
M-50 (Dublin) – Explotación de free-flow

86
Col·laboradors

Itàlia

Control: A4 Holding

1
Concesión
236
Quilòmetres
609
Col·laboradors
64.589
Vehicles d’IMD +3.2%
1.903
T emissions CO2 (abasts 1 i 2)

Regne Unit

Control: Abertis Mobility Services
Dartford Crossing (Londres) i Mersey Gateway (Liverpool) - Explotació de free-flow

Participació financera: RMG A1-M Alconbury-Peterborough, A419/417 Swindon-Gloucester

74
Quilòmetres
427
Col·laboradors

Puerto Rico

Control: Metropistas, Autopistas de Puerto Rico, Abertis Mobility Services

2
Concessions
90
Quilòmetres
80
Col·laboradors
64.645
Vehicles d’IMD -2,9%
2.334
T emissions CO2 (abasts 1 i 2) -29,5%

Hongria

Control: Abertis Mobility Services
Oficina d’operacions

10
Col·laboradors

ABERTIS MOBILITY SERVICES

 
8
Presència en 8 països: EUA, Canadà, Puerto Rico, Regne Unit, Irlanda, Croàcia, França, Hongria
 
341
Milions de transaccions anuals (Emovis)
 
3,8
Milions de comptes de telepeatge (Emovis)
 
715
Col·laboradors
 
150.000
Dispositius (Eurotoll)
 
55.000
Xarxa de quilòmetres (Eurotoll)

ALTRES PARTICIPACIONS NO CONSOLIDADES

HISPASAT
57%
De participació
CELLNEX
34%
De participació

PREMIS I RECONEIXEMENTS

• Premi The Legal 500 Espanya per a l’Assessoria Jurídica d’Abertis i la seva directora, Marta Casas

• Premi Dona i Gestió de Trànsit de l’Associació d’Enginyers de Trànsit i Tècnics de Mobilitat a Lourdes Roquet, directora d’Explotació d’Autopistas (Espanya)

• Lleó de Bronze del Festival de Creativitat de Cannes per a l’aplicació Speed-o-track d’Arteris (Brasil)

• Premi Valor Carreira Millor Gestió de Persones a Arteris (Brasil)

• Màxima qualificació (tres estrelles) de l’associació professional europea ESPORG als Truck Parks d’Autopistas (Espanya)

• 1r i 2n lloc per a Rutas del Pacífico i Autopista del Sol, respectivament, com les autopistes amb millor reputació en la indústria pel Reputation Institute (Xile)

• Tres premis COPSA (categoria RSE, Innovació i Seguretat Viària) per a VíasChile pels seus projectes d’acció social, reinserció i predicció d’accidents

• Centrovias, Autovias, Intervias, Vianorte i Litoral Sul en el Top 20 de la Confederació Nacional de Transport del Brasil

• Prêmio Grandes e Líderes - 500 Maiores do Sul (revista Amanhã i PwC) a Litoral Sul (Arteris)

• Projecte de ProcessIntelligence Analytics d’Arteris, premiat a KofaxInspire 2017

• Premi Valor Compartido de Hub Sustentabilidad per a VíasChile pel seu projecte de capacitació i reinserció social a dones en situació de presó (Xile)

• Reconeixement a VíasChile per la Xarxa Mundial del Pacte Global com una de les cinc millors empreses en l’àmbit de l’anticorrupció, destacant-ne l’adhesió voluntària al Codi de Bones Pràctiques Tributàries (Xile)