10

Sobre aquest informe

METODOLOGIA D’ELABORACIÓ

Aquest informe i el seu annex han estat elaborats donant resposta als requisits legals actuals en matèria de rendició de comptes, i seguint els principals estàndards internacionals relacionats amb la informació econòmica, social, ambiental i de bon govern, concretament:

El marc de treball de l’IIRC, juntament amb els estàndards SRS de Global Reporting Initiative, la política d’elaboració d’informes de progrés i els Objectius de Desenvolupament Sostenible del Pacte Mundial, els estàndards de relació amb els grups d’interès de rendició de comptes i les recomanacions de publicació i avaluació dels analistes i avaluadors externs en matèria d’ASG– constitueix la base per a la definició i el desenvolupament dels continguts de l’IAI i els seus annexos.

Aquesta metodologia comprèn els referents internacionals en matèria d’informació no financera considerats per la Directiva Europea d’Informació no Financera, la transposició de la qual s’ha fet efectiva mitjançant l’aprovació del RD 18/2017 de 24 de novembre. La resta de publicacions de l’organització complementen la informació i l’exercici de rendició de comptes i faciliten una imatge completa de l’activitat i els impactes ASG d’aquesta.

El Consell d’Administració i la Comissió d’RSC de l’organització són els òrgans responsables de la supervisió i formulació de la informació continguda a l’Informe anual i els seus annexos. S’han portat a terme així mateix l’auditoria i la revisió externa de la informació financera i no financera, respectivament, segons els informes de revisió annexos tant a aquest informe com als Estats financers de l’organització.

ABAST DE LA INFORMACIÓ

La informació financera d’aquest informe inclou el total de l’activitat de l’organització i l’abast de la informació no financera el 96,8% del total de la xifra de negoci i el 94% de la plantilla el 31 de desembre de 2017.

Els principals canvis amb relació a l’exercici anterior pel que fa a l’abast de la informació no financera són la inclusió de les activitats a Itàlia i l’Índia, l’activitat de Túnels a Espanya, la nova unitat de negoci d’Emovis –amb presència en diversos països, però la inclusió de la qual el 2017 només pren en consideració els serveis centrals situats a França– i l’exclusió de l’activitat de telecomunicacions satel·litàries. Així mateix, en cas que hi hagi alguna limitació en l’abast d’una dada específica, aquesta ha estat detallada al document Annex de seguiment del Pla director d’RSC 2017.

SOCIETATS INCLOSES EN L’ABAST DE LA INFORMACIÓ NO FINANCERA


AUTOPISTES
ESPANYA - Autopistas, Acesa, Aucat, Invicat, Aumar, Iberpistas, Castellana, Avasa, Aulesa i Túnels.
FRANÇA - Sanef, Sapn i BPNL SAS.
ITÀLIA - A4 Holding, A4 Mobility, Autostrada Bs Vr Vi Pd SpA i A4 Trading SpA.
BRASIL - Arteris, Autovias, Centrovias, Intervias, Vianorte, Planalto Sul, Fluminense, Fernão Dias, Régis Bittencourt, Litoral Sul i Latina Manutenção de Rodovias.
XILE - VíasChile, Autopista Central, Autopista Los Libertadores, Autopista del Sol, Autopista Los Andes, Rutas del Elqui, Rutas del Pacífico i les operadores vinculades: Operadora Sol, Operadora Los Libertadores, Operadora Andes, Operadora del Pacífico i GESA.
PUERTO RICO - Metropistas i APR.
ARGENTINA - Ausol i GCO.
ÍNDIA - Jadcherla Expressways Private Limited i Trichy Tollway Private Limited.
ABERTIS MOBILITY SERVICES - Emovis SAS.

SERVEIS CENTRALS
Abertis Infraestructuras i Fundació Abertis.

El 3,2% restant està format per les societats següents:

• Amb participació directa: Abertis Infraestructuras Finance BV, Abertis Motorways UK Ltd, Abertis USA Corp, Abertis Mobility Services, SL (excepte Emovis SAS), Abertis PDC, SA i Abertis Telecom Satélites.

• Amb participació indirecta: Sanef Aquitaine SAS, Bip & Go SAS, Leonord Exploitation SAS, Acufon Spa, Globalcar Services Spa, A4 Mobility Srl i Via Paulista, SA.

METODOLOGIES DE CÀLCUL

Les metodologies de càlcul relacionades amb la informació no financera estan determinades als estàndards especificats (especialment els de Global Reporting Initiative) així com a les referències internacionals vinculades amb alguns àmbits concrets com, per exemple: la norma ISO 14064:1-2012, “The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate Accounting and Reporting Standard” i els criteris establerts en el “Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard”, publicat l’any 2011 pel World Resources Institute (WRI) i el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) juntament amb el Climate Disclosure Standards Board (CDSB), per al càlcul de la petjada de carboni, i la metodologia London Benchmarking Group, per a la quantificació de la contribució a la comunitat.